Kommunikation av säkerhetsrelevant information

Om ämnen utgör ett hot mot människor eller miljö eller inte beror i många fall på om de används korrekt. Klüber Lubrication tillhandahåller därför detaljerade säkerhetsdatablad för att informera användare om korrekt användning av ämnen i enlighet med kraven i REACH, CLP och GHS.

Safety Data Sheets and the labelling of chemicals

Säkerhetsdatablad (SDS) är ett viktigt inslag i kemisk lagstiftning. De innehåller detaljerad information om överensstämmelse med REACH samt ämnets egenskaper. De beskriver också möjliga risker och ger tips om hantering, lagring och transport av ämnena samt vad man ska göra i händelse av brand eller läckage.

Sedan den första juni 2015 måste blandningar märkas enligt CLP (klassificering, märkning och förpackning) i säkerhetsdatablad. Detta klassificeringssystem är det europeiska genomförandet av det globala harmoniserade systemet (GHS) för märkning av smörjmedel och är avsett att säkerställa en konsekvent hantering av farliga ämnen och blandningar över hela världen. Enligt CLP klassificeras alla ämnen och blandningar i faroklasser och farokategorier och märks i enlighet med detta. För att uppfylla CLP-kraven måste ämnena i blandningar beskrivas på ett annat sätt och ibland mer detaljerat än tidigare.

Säkerhetsdatablad uppfyller CLP-/GHS-standarden

Alla våra säkerhetsdatablad för den europeiska marknaden uppfyller kraven i REACH- och CLP-föreskrifterna. Användare utanför EU får säkerhetsdatablad som motsvarar GHS-standarden i sitt eget land. Dessutom revideras säkerhetsdatabladen regelbundet för att följa gällande lagstiftning. Vi informerar också användare så snart vi får ny information som kan beröra riskhanteringsåtgärder för ett visst smörjmedel.

När det kommer ny information om ämnen och deras användning utvecklas säkerhetsdatabladen dynamiskt. När det kommer nya versioner av säkerhetsdatablad är det ett bra tillfälle för våra kunder att gå igenom säker användning av smörjmedlen och justera rutinerna om det behövs.

Utökat säkerhetsdatablad

CLP-förordningen (1272/2008/EG) föreskriver att säkerhetsdatablad ska kompletteras med en exponeringsbedömning. I dessa utökade säkerhetsdatablad beskrivs exponeringsscenarier för alla identifierade användningar av ämnena och åtgärder för riskminimering listas. Hittills har ECHA inte utfärdat regler för det utökade säkerhetsdatabladet om blandningar, vilket är vad de flesta smörjmedel är. Vår organisation för Material Compliance Management kommer dock att implementera alla nya juridiska krav utan dröjsmål.

Mer information och intressanta länkar

De krav som säkerhetsdatablad ska uppfylla enligt REACH beskrivs i artikel 31 i REACH-förordningen samt i bilaga II.

Svar på vanliga frågor om säkerhetsdatablad hittar du här.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.