Lista över förbjudna ämnen

Ämnen som har hög inverkan på människor och miljö klassificeras av REACH som ämnen som inger mycket stora betänkligheter. Som ansvarsfull tillverkare som är engagerad i hållbarhet går Klüber Lubrication lite längre och väljer råvaror som till och med uppfyller de strikta kraven från Freudenberg Group.

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (Substances of Very High Concern – SVHC) är kemiska föreningar som visar egenskaper som enligt REACH-förordningen kan ha allvarliga effekter på människors hälsa och på miljön. Sådana ämnen är föremål för särskilt godkännande och informationskrav. Ämnen hittills identifierade som SVHC registreras av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) i dess SVHC-lista enligt artikel 59(1) i REACH-förordningen. Dessutom upprätthåller och uppdaterar den löpande handlingsplanen för gemenskapen (CoRAP) en lista över ämnen med vissa farliga egenskaper som ska utvärderas inom tre år.

Råvaror valda enligt strika kriterier

Vårt åtagande att erbjuda miljövänliga specialsmörjmedel sträcker sig mycket längre än så: Vi använder uteslutande råvaror som uppfyller de höga säkerhetsstandarder som fastställts av Freudenberg Group för att skydda människor och miljö. Dessa säkerhetskriterier förbjuder betydligt fler ämnen än vad som föreskrivs i lag.

För mer information från ECHA om farliga som inger mycket stora betänkligheter klicka här.

Kontakta oss

Would you like to learn more about substances contained in lubricants? Your contact at Klüber Lubrication will be pleased to provide you with details.

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.