”Att flytta gränserna” – det är kärnan i vårt varumärke och det vi praktiserar. För att klara denna utmaning varje dag för vi samman människor med vitt skilda erfarenheter, tillvägagångssätt och kompetenser. Vi inte bara välkomnar mångfald, vi uppmuntrar den, för vi är övertygade om att det är bara när vår personal kan utvecklas fritt som de når optimala resultat.

Mångfald på Klüber Lubrication

Vårt samspel på Klüber Lubrication och vårt förhållningssätt till partner och kunder är fritt från förutfattade meningar och utmärks av ömsesidig uppskattning och respekt, oberoende av ursprung och nationalitet, livssyn och religion, utbildning och funktionshinder, ålder, kön och sexuell identitet. Vi ger utrymme för personlig utveckling och skapar möjligheter för att implementera egna idéer.

Denna öppenhet och mångfalden hos vår personal ökar vår kreativitet och vår innovationsförmåga. Samtidigt avspeglar vi därigenom mångfalden hos våra kunder och leverantörer, och vi kan anpassa oss till vitt skilda och föränderliga behov. Hos oss på Klüber Lubrication är mångfald inte en plikt utan en nyckelfaktor för vår ekonomiska framgång.

I korthet: mångfald som framgångsfaktor

Diversity as a factor of success
  • Fri från förutfattade meningar! Ömsesidig uppskattning och respekt är värden som vi lever efter på alla våra 31 anläggningar
  • Vitt skilda talanger är välkomna! Vi räknar med mångfald, nya idéer och personlig utveckling
  • Balansen mellan arbets- och privatliv är för oss en verklighet som vi lever i
  • Vi tar socialt ansvar! Vi har undertecknat mångfaldsstadgan
  • Alltid i frontlinjen! Vi skapar aktivt mångfald – det är en faktor i vår framgång

Skapa mångfald aktivt: På lika villkor - jämlikhet för alla!

Equality for all!

Kompetens är inte en fråga om ålder. Innovation uppstår genom samverkan mellan smarta idéer och praktisk erfarenhet. Det är därför vi är noga med att bibehålla en arbetsmiljö på Klüber Lubrication där fyra generationer arbetar effektivt och jämlikt tillsammans. Samtidigt är vi helt medvetna om den demografiska utvecklingen, framför allt i Tyskland. Genom en fokuserad hantering av generationsväxlingar främjar vi utbildning av specialister och har en genomtänkt tillsättning av lediga positioner.

Från industrichefer via utvecklare till tekniska säljrepresentanter och skiftarbetsledare: kvinnor har alla typer av arbeten inom alla områden. Jämlik behandling av män och kvinnor är en hörnsten i vår mångfaldspolicy. Vi strävar också efter att öka andelen kvinnor i ledande positioner och bland specialister. För att göra det söker vi målinriktat efter kvinnliga kandidater och strävar efter att rekrytera en större andel kvinnor inom tekniska områden. Vi mäter och dokumenterar implementeringen av detta tillvägagångssätt och säkerställer därigenom en transparent och lättförståelig personalpolitik.

Internationellt. Personligt.

53 nationaliteter, 41 av dem vid vårt huvudkontor i München: kulturell mångfald är ett kännetecken för vårt globalt verksamma företag. Därför stödjer vi aktivt internationellt utbyte mellan våra 31 anläggningar: vår personal får redan i praktikantprogrammet möjlighet att bekanta sig med arbetslivet på en av våra anläggningar. Vi ger också personal möjlighet att arbeta globalt längre fram i karriären. Därför inriktar vi oss aktivt på öppenhet och interkulturell medvetenhet i vår rekryteringspolitik.

Erfarenheten visar att vi drar enorm fördel av vår mångfald. Nära, gränsöverskridande samspel och samarbete hjälper oss att identifiera och förstå olika regionala kundbehov. Vi utvecklar produkter tillsammans som kan lösa specifika marknadsutmaningar och som ofta skapar ett starkt intresse på andra marknader.

Overview of the origins of our employees

Kartan visar en översikt över våra anställdas bakgrund per kontinent. Siffrorna i procent avser det totala antalet medarbetare. Totalt arbetar över 2 300 personer från 53 länder och sex kontinenter tillsammans på Klüber Lubrication. (i april 2020)

Kombinera arbete och familj

Klüber Lubrication är ett globalt verksamt företag med över 2 300 medarbetare över hela världen. Men vi lägger ändå stor vikt vid att ge alla medarbetare möjlighet att förena sitt arbete, sin familj och fritid på ett optimalt sätt beroende på livsfas och karriärplaner. Flexibla arbetstidsmodeller, hemmakontor och mobilt arbete: vi är övertygade om att en professionell karriär och ett rikt privatliv går hand i hand för att säkerställa varaktig gemensam framgång. Vi samarbetar med olika förskolor i München för att stödja mammor och pappor och för att underlätta återgången till arbetet efter föräldraledighet. Vi har också ett två veckors barnomsorgsprogram under sommarlovet.

Socialt ansvar: vi är aktivt engagerade!

Vi är fullt medvetna om vårt sociala ansvar och vårt företagsansvar och låter gärna andra bedöma våra handlingar. Som undertecknare av mångfaldsstadgan har vi på Klüber Lubrication åtagit oss att skapa en arbetsmiljö som är fri från förutfattade meningar. Därför lägger vi stor vikt vid integration och samhörighet: vi är stolta över att ha flyktingar med permanent anställning hos oss.

Vi har också som mål att uppnå långsiktig integrering av personer med funktionshinder. Vid likvärdiga kvalifikationsnivåer prioriterar vi personer med funktionshinder framför den fria arbetsmarknaden. Vi stödjer dessutom inkludering och deltagande i arbetslivet genom att tilldela kontrakt till personer med funktionshinder.

Mångfaldsråd och träning

We actively shape diversity

Vi skapar aktivt mångfald och är fast beslutna att vara förebilder och föregångare på området. Sex regionala mångfaldsråd för samman dedikerade medarbetare från vitt skilda discipliner. Tillsammans utvecklar de åtgärder för alla anläggningar globalt. De bjuder in talare, organiserar rundabordssamtal och arrangerar heltäckande åtgärdsveckor. Alla i företaget uppmuntras att delta och hjälpa till att utforma arrangemang.

Vi vill säkerställa att medarbetarnas medvetenhet ökas på området och att mångfald förankras permanent och påtagligt i vår företagskultur. Vi lyfter fram ämnet med hög prioritet med regelbundna utbildningstillfällen på huvudkontoret och på filialerna. Bland annat strävar vi efter att säkerställa fullständig medvetenhet både inom ledningen och bland medarbetarna om vad “omedvetna förutfattade meningar” innebär för varje enskild person. Vi ger dem förutsättningar att ta sig an ämnet aktivt och reflektera över sina handlingar och sitt beteende.

Vilka talanger kan du bidra med?

Mångfald och fri utveckling, internationella utbyten och främjande av nya idéer och koncept gör Klüber Lubrication till en innovativ arbetsgivare. Vi lever i uppskattning och respekt för varandra, lär från varandra och med varandra. Vi främjar mångfald, jämlikhet och samarbete. Vi värderar all vår personal, stärker deras talanger och ger dem individuella karriäralternativ. Vi drar fördel av en stark känsla av enighet och gör mesta möjliga av vår positiva företagskultur.

Nu är det upp till dig: vilka talanger kan du bidra med på Klüber Lubrication? Partner eller kund, leverantör eller sökande: ta del av vår företagskultur. Lär känna oss personligen, prata med oss om dina utmaningar eller sök ett jobb hos oss. Du hittar våra aktuella lediga tjänster och möjligheter till spontanansökningar på vår karriärsida.

Vi vill gärna höra från dig – låt oss forma framtiden tillsammans!

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.