В Klüber Lubrication опазването на околната среда и ефективната оперативна дейност вървят ръка за ръка. Отнасяме се сериозно към корпоративната ни отговорност и подкрепяме опазването на околната среда и устойчивостта по много начини: с нашите специални смазочни материали и ориентирани към клиента услуги, както и с мерките за подобряване на устойчивото създаване на стойност на вътрешния пазар.

Бъдещи цели за устойчиво развитие: Отговорни действия в името на хората и природата

Съгласно нашия холистичен подход винаги се стремим да подобрим устойчиво собствения си екологичен отпечатък, както и социалния отпечатък на нашите клиенти. В действията си се ръководим от UNSDG (Цели на ООН за устойчиво развитие).

С ангажимента към UNSDG и десетте принципа на Глобалния договор на ООН – пакт, който сме подписали чрез компанията майка Freudenberg, вземаме предвид отговорността, която носим за идните поколения.

За повече информация относно нашия ангажимент относно устойчивостта посетете Доклад за устойчивостта на Klüber Lubrication.

Ще се радваме, ако Klüber Lubrication успее да Ви помогне да постигнете по-бързо целите си за устойчивост, напр. чрез мерки като опазване на ресурсите, по-висока енергийна ефективност, намаляване на отпадъците и др. Ако имате въпроси относно концепцията за устойчивост или нашите продукти, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време.

Нашата концепция за устойчивост за повишаване на ефективността на енергията и ресурсите

За подобряване устойчивостта в индустрията Klüber Lubrication възприема холистичен подход, който се основава на стратегията за устойчивост на нашата компания майка Freudenberg и обхваща цялата верига на добавената стойност. В това направление са важни два аспекта, които определят нашите действия и нашата оперативна дейност:

1. Footprint

Kluber Lubrication - Footprint

С екологичен отпечатък означаваме подхода, който възприемаме за непрекъснато подобряване или намаляване използването на енергия и ресурси. Осъществяваме го главно чрез подбора и ефективното използване на подходящи суровини, включително и възобновяеми такива, за нашите продукти и чрез намаляване на потреблението на енергия и ресурси в нашата собствена верига на добавена стойност. Тук можете да намерите проекти, които подобряват нашия енергиен баланс.

Извършването на устойчиви дейности на нашите обекти е също толкова важно за нас, колкото е подобряването на баланса на устойчивост на нашите клиенти.

Затова сме си поставили цел да увеличим дела на електрическата енергия, генерирана от възобновяеми източници като вода или слънце, до 50% до 2025 г.. Постепенно ще преминем към зелена енергия.

Зелена енергия
Нашият производствен обект в Австрия се снабдява с енергия от регионална ВЕЦ и по този начин осигурява захранване със зелена енергия.

E-мобилност
За превозите между производствения ни обект в Мюнхен и склада в Майзах използваме електрически автомобили с нулеви емисии и в съответствие с това разширихме нашата инфраструктура.

Фотоволтаици
В нашия обект в Мексико използваме слънчева енергия, която се осигурява от фотоволтаична система. По този начин постигаме съществено намаляване на емисиите в размер на 200 тона въглероден диоксид годишно.

Ние също сме ангажирани със зелена енергия на други места: още една фотоволтаична система вече работи в нашия индийски производствен обект. В Мюнхен вече сме почти напълно снабдени с електричество от външна фотоволтаична система чрез нашия доставчик.

2. Handprint

Kluber Lubrication - Handprint

Под отпечатък на ръцете имаме предвид действията, които предприемаме, за да подкрепим устойчивото създаване на стойност за нашите клиенти. Тя има за цел да помогне на нашите клиенти да постигнат целите си за устойчивост, като предоставя нашите решения и услуги.

Насърчаването на устойчивостта осигурява възможности за бъдещите поколения: повече от всякога устойчивостта в промишлеността е предизвикателство за компаниите.

Основното предизвикателство е да се гарантира ефективност и производителност, като едновременно с това се отнасяме отговорно към околната среда и ресурсите. За нас тези аспекти не се изключват взаимно, а често могат да се реализират заедно.

Нашите специални смазочни материали са резултат от интензивни научноизследователски и развойни дейности, извършени в съответствие с изискванията на бъдещето: Като високотехнологични и иновативни решения за повишена ефективност те отговарят точно на изискванията на нашите клиенти.

Нашите специални смазочни материали оказват положително въздействие, тъй като

 1. намаляват съпротивлението на триене
 2. намаляват емисиите
 3. съхраняват природни ресурси
 4. демонстрират подобрена екологична съвместимост
 5. минимизират разходите за изхвърляне и рециклиране
 6. удължават експлоатационния живот на машините
 7. намаляват оперативните разходи

С нашето ноу-хау предоставяме глобална подкрепа на клиенти от почти 20 отрасли и пазарни сегменти, включително автомобилната, циментовата и хранително-вкусовата промишленост. Предоставяме на клиентите комплексни услуги и консултации, като непрекъснато следим за екологичните аспекти, сигурността на доставките и запазването на ресурсите.

Примерите по-долу показват как нашите продукти постигат успех по отношение на устойчивостта:

Вятърна енергетика
Специалните смазочни материали удължават експлоатационния живот на вятърните турбини и по този начин значително намаляват разходите за производство на вятърна енергия и подобряват конкурентоспособността на нашите клиенти спрямо други енергийни източници.

Циментова промишленост
Като използва един от нашите специални смазочни материали, нашият клиент InterCement в Бразилия успя да намали консумацията на суровини и същевременно увеличи експлоатационния живот на машините.

Хидросмазки
Нашите смазочни материали, в които водата се използва като функционална съставка, демонстрират изключително ниски коефициенти на триене и наред с това подобряват безопасността на работното място.

KlüberEnergy
Нашата услуга допринася за оптимизиране на енергийната ефективност на машините и инсталациите.

3. Sustainability scorecard

Kluber Lubrication - Sustainability scorecard

За да подобрим отпечатъка и ръчния отпечатък по време на жизнения цикъл на нашите продукти, ние използваме нашата система за оценка за устойчивост при разработването на продукти.

Предизвикателствата, свързани с устойчивото управление и ориентация на компаниите, ни мотивират да създадем високотехнологични иновативни процеси и решения за бъдещето.

Специалните смазочни материали на основата на минерални или естествени масла обикновено не са само разходни материали. Всъщност те са ключови компоненти, които правят възможна работата на динамични машини, инсталации или други компоненти. Проектирането, разработването или модифицирането на нашите смазочни материали и услуги винаги включва цялостен анализ на всички свързани оперативни процеси по отношение на тяхната устойчивост. Взема се предвид нашата цялостна верига на добавената стойност.

Нашата система с показатели за устойчивост за иновации е важен етап в този процес. Тя отчита жизнения цикъл на продукта и планираните продуктови характеристики. Оценява нашата цялостна верига на добавената стойност по отношение на:

 1. суровините и добавките
 2. обработката и производството
 3. опаковането
 4. транспорта
 5. ползата за клиента
 6. управлението на отпадъците

Нашият екологичен отпечатък и ползите за клиента са взаимно свързани. Ако съотношението не е достатъчно, обикновено разработването на продукта не се продължава.  

Свържете се с нас

Ако желаете да получите допълнителна информация или квалифицирана индивидуална консултация в съответствие с Вашите изисквания и нужди, очакваме да се свържете с нас!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.