Нашата компания принадлежи към Freudenberg Chemical Specialities, Мюнхен - компания от групата Freudenberg Group, Вайнхайм. Ръководните принципи и Кодексът за поведение на тази семейна германска компания с нейните дълги, успешни традиции са задължителни и за нас.

Ръководни принципи

Ще намерите Ръководните принципи и нашия Кодекс за поведение на http://www.fcs-muenchen.com/company/responsibilities. Освен това сме разработили указания за специфичните изисквания на нашия бизнес модел, обслужваните от нас пазари и нашите клиенти. Те ръководят нашите бизнес практики:

1. Ние сме ориентирани към клиента

Идентифицирането, разбирането и удовлетворяването на нуждите и очакванията на клиентите с оглед на бъдещите тенденции са характерни за съдействие, което предоставяме като партньори. С добросъвестност и изразена любов към детайлите ние имаме важен принос за услугите на нашите клиенти. Предлагаме им максимални ползи благодарение на нашето глобално присъствие, съвместно разработване на продукти и ангажираност към обслужването и сигурността.

2. Нашите служители са нашата сила

Насоките за лидерство и работа в екип са фундаменталните принципи, въз основа на които ще действаме, желаем да се отнасят към нас и сме съгласни да бъдем съдени. Ние се стремим непрекъснато да усъвършенстваме нашите „Компетентно лидерство", „Предприемаческо мислене и действие", „Екипна ориентация", „Социални умения“, както и нашите „Комуникации и информация". Силно мотивираните служители, работещи в оптимизирана среда, са съществено условие за качеството на нашите продукти и услуги.

3. Осъзнаваме нашата отговорност към хората и околната среда

Ръководството на нашата компания напълно осъзнава социалните си отговорности. Стремим се да осигуряваме на нашите служители сигурни работни места и да запазим екологично чиста околна среда за бъдещите поколения. Затова полагаме усилия не само да спазваме съществуващите законови изисквания, но ги надвишаваме, когато това е технически и икономически приложимо. Стремим се да спазваме нашите социални отговорности във всички държави, региони и общности, където осъществяваме бизнес, и отдаваме голямо значение на добросъседските отношения.

4. Иновациите са решаващи за нашия успех

Непрекъснатите иновации във всички области са от решаващо значение за нашия дългосрочен финансов успех. Поради това непрекъснато усъвършенстваме нашите продукти, процеси, системи и самите себе си. Нашата корпоративна структура насърчава креативността и инициативността на отделните хора и екипите.

5. Доставчиците на стоки и услуги са наши партньори

Откритостта и сътрудничеството характеризират нашите отношения с бизнес партньорите. Ние ценим дългосрочните лични контакти и отдаваме предпочитание на партньори с трайно присъствие на пазара и глобални дейности. Очакваме нашите бизнес партньори да спазват нашите стандарти по отношение осигуряването на качеството, опазването на околната среда и безопасността на труда, както и да водят отчет за напредъка си в това отношение.

6. Икономията не противоречи на качеството, опазването на околната среда и безопасността на труда Чрез стабилна

Чрез стабилна и икономична организация на работните процеси се стремим да постигнем високо качество на продуктите и услугите при ниски икономически, екологични и социални разходи. Използваме нашата интегрирана система за управление за непрекъснато измерване, оценяване, контролиране и усъвършенстване на нашата дейност. Нашата цел е да постигнем в следните области

  • Качество: никакви дефекти
  • Околна среда: никакви отпадъци и никакви инциденти
  • Безопасност на работното място: никакви злополуки

Целта е да се гарантира устойчива рентабилност на нашата компания.

7. Ние носим отговорност за нашите продукти

Нашите продукти се разработват като се има предвид целия им жизнен цикъл – от доставчика до клиента, от суровината до изхвърлянето. При избора на нашите суровини се прилага определен списък със строги критерии. Предлагаме на клиентите си широкообхватни и почтени консултации.

8. Осъществяваме комуникациите под формата на открит и честен диалог

Нашите разпоредби за осигуряване на качеството, защита на околната среда и за здравословна и безопасна среда са основата за надеждно дългосрочно сътрудничество с клиенти, служители, доставчици, Freudenberg, съседи, органите и обществеността.

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.