Ochrana osobních údajů

Přístup k našim webovým stránkám a jejich používání se řídí následujícími právními předpisy. Pro účely těchto právních upozornění, webové stránky také zahrnujßi stránky našich dceřiných společností. Pečlivě si přečtěte níže uvedené podmínky, protože používání těchto stránek znamená souhlas s těmito podmínkami v jejich platné podobě.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ DAT

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve významu zákona o ochraně osobních údajů je:

Klüber Lubrication CZ, s.r.o.
Michelská 1552/58
141 00 Praha 4
Czech Republic
Tel.: +420 234 714 710
E-Mail: cs@cz.klueber.com

 -     Dále jen „společnost Klüber“ 

2. Jaké činnosti zpracování osobních údajů se provádějí na webových stránkách?

Základní informace o příjemcích údajů ve skupině:
Společnost Klüber je globálně působící společnost, která je součástí skupiny Freudenberg group. Osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci společnosti Klüber, prodejními společnostmi v jednotlivých zemích a přidruženými společnostmi.

Pro údaje zpracovávané v zemích mimo EU používá společnost Klüber dohody podle standardu EU, včetně vhodných technických a organizačních opatření, aby bylo zajištěno, že vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s evropskou úrovní ochrany osobních údajů.

Přehled dceřiných společností v rámci skupiny je k dispozici zde:

Další zvláštní příjemci jsou uvedeni během příslušných činností zpracování osobních údajů.

a. Newsletter a zasílání informací e-mailem

Účel a právní základ
Vaše osobní údaje slouží k zasílání vyžádaných e-mailových newsletterů, analýze vaší interakce a propojení vašich aktivit s vašim uživatelským profilem. Vaše jméno je uvedeno za účelem osobního oslovení v rámci newsletteru a potenciální identifikace vaší osoby, pokud budete chtít využít svých práv subjektu údajů.

Pro přihlášení k odběru newsletterů stačí zadat vaši e-mailovou adresu. Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, údaje, které k tomuto účelu poskytnete, budou použity výhradně pro účely vašeho přihlášení k odběru. Odběratelům mohou být také e-mailem zasílány informace, pokud je to relevantní pro poskytování naší služby nebo účely registrace (například změny přihlášení k odběru newsletteru nebo technické záležitosti).

Aby byla zajištěna účinná registrace, požadujeme platnou e-mailovou adresu. Abychom si ověřili, že se k odběru našeho newsletteru skutečně přihlásil vlastník uvedené e-mailové adresy, používáme metodu „double opt-in“ (dvojitého potvrzení). Tato metoda zahrnuje zaznamenání přihlášení k odběru newsletteru. Údaje nejsou předávány třetím stranám.

Na základě vašeho výslovného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) vám budeme náš newsletter nebo informace podobného charakteru pravidelně zasílat e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Příjemci:
Příjemci údajů jsou omezeni na správce osobních údajů a zpracovatele Marketo, Inc., jehož prostřednictvím zasíláme newsletter.

https://de.marketo.com/

https://www.onemedia-consulting.com/

https://www.electronic-minds.de/de/

Předávání do třetích zemí:
Nedochází k předávání do třetích zemí.

Doba uchovávání osobních údajů:
Údaje se budou v této souvislosti zpracovávat pouze tak dlouho, dokud bude platit příslušný souhlas. Následně budou vymazány.

Předepsané nebo požadované poskytnutí osobních údajů
Své osobní údaje poskytujete dobrovolně, pouze na základě vašeho souhlasu. Bez vašeho souhlasu vám bohužel nemůžeme zaslat náš newsletter.

Odvolání souhlasu
Svůj souhlas s uchováním vašich osobních údajů a s jejich používáním ze strany společnosti Klüber za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat. Každý newsletter obsahuje odkaz na toto odvolání. Svůj souhlas můžete také odvolat prostřednictvím dalších kontaktů dostupných na webových stránkách.

Profilování
Jakmile nám dáte svůj souhlas, vyhodnotíme vaše využívání zasílaných newsletterů a zanalyzujeme veškeré následné návštěvy webových stránek společnosti Klüber, abychom mohli neustále zlepšovat náš newsletter a webovou nabídku a obojí optimalizovat podle aktuálních zájmů návštěvníků.

b. Uzavřený obsah (Gated Content)

Účel a právní základ

Vaše údaje budou použity výhradně k bezplatnému poskytování informačních materiálů. E-mailem vám budeme zasílat dokumenty, zejména naše bílé knihy, podcasty, one-pagery, listicle, videa, tipy a triky, školení, LinkedIn a globální kampaně. Vaše jméno bude poskytnuto za účelem vaší identifikace v případě, že si přejete uplatnit svá práva jako subjekt údajů.

Právním základem těchto činností zpracování je smluvní výměnný vztah (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Příjemci osobních údajů
Příjemci osobních údajů jsou pouze správce údajů a následní zpracovatelé.

Předávání do třetích zemí
Nedochází k předávání do třetích zemí.

Doba uchovávání osobních údajů
Osobní údaje budou uchovány pouze po dobu, po kterou je uveden účel jejich použití. Vaše osobní údaje budou zpravidla odstraněny, pokud se nepřihlásíte po dobu delší než tři roky.

Předepsané nebo požadované poskytnutí osobních údajů
Poskytování vašich osobních údajů je založeno na stávajícím výměnném vztahu.

Zrušení/námitka
Používání uzavřeného obsahu můžete kdykoli ukončit bez předchozího upozornění. Chcete-li tak učinit, jednoduše se řiďte předpisy v bodě „Informace o vašem právu vznést námitku podle článku 21 DSGVO“, kde také obdržíte další informace. Poté již od nás nebudete dostávat žádné e-maily týkající se uzavřeného obsahu (Gated Content). Zároveň již k tomuto obsahu nebudete mít přístup.

c. Kontaktní formulář

Účel, právní základ a oprávněný zájem
Údaje, které zadáte, se ukládají za účelem individuální komunikace s vámi. Údaje zadané do kontaktního formuláře zpracováváme na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Účelem kontaktního formuláře je poskytnout vám jednoduchý způsob navázání kontaktu. Vámi poskytnuté informace jsou uchovávány za účelem odpovědi na váš dotaz a případné doplňující otázky.

Pokud nás budete kontaktovat, abyste si vyžádali cenovou nabídku, budou údaje zadané v kontaktním formuláři zpracovány za účelem provedení předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Pokud nám pošlete poptávku ohledně cenové nabídky, mohou námi jmenovaní zpracovatelé za tímto účelem obdržet vaše osobní údaje za předpokladu, že tito zpracovatelé dané údaje potřebují k výkonu své příslušné služby (např. IT služby).

Příjemci:
Náš web spravuje poskytovatel služeb, který rovněž vystupuje jako náš zpracovatel.
https://www.electronic-minds.de/de/

Všichni poskytovatelé služeb jsou smluvně zavázáni k důvěrnému nakládání s vašimi osobními údaji.

Doba uchovávání osobních údajů:
Údaje se vymazávají nejpozději šest měsíců po zpracování dotazu.

Pokud dojde k uzavření smluvního vztahu, budeme podléhat zákonným lhůtám pro uchovávání údajů a vaše údaje vymažeme po šesti nebo deseti letech.

Předepsané nebo požadované poskytnutí osobních údajů
Své osobní údaje poskytujete dobrovolně. Váš dotaz však můžeme zpracovat pouze tehdy, pokud nám sdělíte své jméno, e-mailovou adresu a důvod vašeho dotazu.

Námitka
Viz níže uvedené informace týkající se vašeho práva vznést námitku (článek 21 GDPR).

d. Používání Friendly Captcha

Účel

Na těchto webových stránkách používáme ke zpracování formulářů nabídku Friendly Captcha. Friendly Captcha je provozována společností Friendly Captcha GmbH (Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Německo). Díky tomu se můžeme vyhnout zadávání údajů jinými než lidskými a automatizovanými prostředky a zajistit fungování technických systémů. V rámci zpracování jsou shromažďovány následující protokolové údaje:

 • Technické údaje o připojení k serveru (datum, čas, místo, operační systémy, aplikace, informace o prohlížeči).
 • hlavičky požadavků User Agent, Origin a Referer
 • Samotná hádanka, která obsahuje informace o účtu a klíči webové stránky, k níž se hádanka vztahuje,
 • verzi widgetu
 • časové razítko
 • anonymizované (pomocí jednosměrného hashování) počítadlo na IP adresu.

Právní základ

Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) na ochraně našich webových stránek před nesprávným přístupem botů, ochraně před spamem a ochraně před útoky, jako jsou hromadné požadavky).

Příjemci

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé objednávek pro provoz a údržbu našich webových stránek. Za tímto účelem jsme s poskytovateli uzavřeli příslušné smlouvy o zpracování objednávek. Další informace o zpracování údajů společností Friendly Captcha naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Friendly Captcha.

Doba uložení

Pokud jsou osobní údaje uloženy, budou tyto údaje vymazány do 30 dnů.

Převod do třetí země

Společnost Friendly Captcha využívá subdodavatele z USA. Společnost Friendly Captcha uzavřela standardní smluvní doložky, které jsou vhodnou zárukou přenosu údajů v souladu s právními předpisy.

Požadované nebo vyžadované ustanovení

Poskytnutí údajů není vyžadováno zákonem ani smlouvou. Bez těchto údajů však není zaručena služba a funkčnost/bezpečnost našich webových stránek.

Námitka

Přečtěte si prosím informace o vašem právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR níže.

e. Návštěva našich webových stránek

Účel, právní základ a oprávněný zájem
Pokud vstoupíte na naše webové stránky – tedy pokud se nezaregistrujete nebo nám neposkytnete informace jiným způsobem – budou automaticky shromažďovány informace obecné povahy. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují např. informace o vašem webovém prohlížeči a použitém operačním systému, názvu domény vašeho poskytovatele internetových služeb, vaši IP adresu atd.

Zpracovávají se zejména pro následující účely:

 • abychom zajistili bezproblémové připojení k webu,
 • abychom zajistili pohodlné používání našich webových stránek,
 • kvůli vyhodnocení zabezpečení a stability systému a také
 • pro ostatní administrativní účely.

Dále si vyhrazujeme právo dodatečně zkontrolovat soubory protokolu serveru, pokud existují konkrétní náznaky nezákonného použití.

Vaše údaje nepoužíváme k tomu, abychom o vás vyvodili jakékoli závěry. Podrobnosti tohoto druhu můžeme statisticky vyhodnotit za účelem optimalizace našich webových stránek a jejich základní technologie.

Údaje jsou zpracovávány v souladu s (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR) na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.

Příjemci:
K provozování a údržbě našich webových stránek používáme poskytovatele technických služeb, kteří jednají jako naši zpracovatelé.
https://www.electronic-minds.de/de/

Doba uchovávání osobních údajů:
Osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely jejich uchování. U údajů použitých pro poskytování webových stránek to obvykle platí, když skončí příslušná relace.

Předepsané nebo požadované poskytnutí osobních údajů
Poskytnutí výše uvedených údajů není předepsáno zákonem ani smlouvou. Bez IP adresy a identifikace pomocí souborů cookie však nemůžeme zaručit službu a funkčnost našich webových stránek. Jednotlivé funkce a služby mohou být navíc omezené nebo nedostupné.

Námitka
Viz níže uvedené informace týkající se vašeho práva vznést námitku (článek 21 GDPR).

f. Registrace na našich webových stránkách

Účel, právní základ a oprávněný zájem
Když se registrujete k používání našich personalizovaných služeb, shromažďujeme řadu osobních údajů, jako je vaše jméno, adresa a kontaktní údaje (např. telefonní číslo a e-mailovou adresu). Jakmile se u nás zaregistrujete, dostanete přístup k našemu obsahu a službám, které jsou k dispozici pouze registrovaným uživatelům V případě potřeby mohou registrovaní uživatelé také kdykoli změnit nebo vymazat všechny údaje, které uvedli při registraci. Kromě toho si od nás kdykoli můžete vyžádat informace o jakýchkoli vašich osobních údajích, které u nás uchováváme.

Údaje zadané při registraci se zpracovávají na základě souhlasu uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Příjemci:
K provozování a údržbě našich webových stránek používáme poskytovatele technických služeb, kteří jednají jako naši zpracovatelé.
https://www.electronic-minds.de/de/

Doba uchovávání osobních údajů:
Údaje budou v této souvislosti zpracovávány pouze tak dlouho, dokud bude platit příslušný souhlas. Poté budou smazány, pokud nebudou platit zákonné povinnosti jejich uchovávání. Chcete-li nás v této záležitosti kontaktovat, použijte prosím kontaktní údaje uvedené na začátku tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Předepsané nebo požadované poskytnutí osobních údajů
Své osobní údaje poskytujete dobrovolně, pouze na základě vašeho souhlasu. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nebudeme moci poskytnout přístup k nabízenému obsahu a službám.

Odvolání souhlasu
Svůj souhlas s uchováním vašich osobních údajů a s jejich používáním ze strany společnosti Klüber můžete kdykoli odvolat bez jakýchkoli požadavků na formu. Chcete-li tak učinit, jednoduše použijte kontaktní údaje uvedené na webových stránkách nebo v tomto prohlášení o ochraně údajů.

g. Technicky nezbytné soubory cookie

Účel, právní základ a oprávněný zájem
Cookies používáme, aby byl náš web uživatelsky přívětivější. Některé prvky našeho webu vyžadují, aby byl prohlížeč po změně stránky také identifikovatelný.

V tomto případě jsou do souborů cookie ukládány a přenášeny zejména následující údaje:

 • Nastavení jazyka

Technicky nezbytné soubory cookie se používají k usnadnění používání webových stránek pro návštěvníky. Některé funkce našich webových stránek nelze poskytovat bez použití cookies. Proto musí být prohlížeč rozpoznán, i když přejdete na novou stránku.

Soubory cookie vyžadujeme pro následující aplikace:

 • Přijetí nastavení jazyka
 • Zapamatování hledaných výrazů

Údaje jsou zpracovávány v souladu s (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) na základě našeho oprávněného zájmu na poskytování uživatelsky přátelských webových stránek.

Příjemci osobních údajů
Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří jsou zodpovědní za provoz a údržbu našich webových stránek jako zpracovatelé. V tomto ohledu jsme s poskytovateli uzavřeli příslušné smlouvy o zpracování objednávek.
https://www.electronic-minds.de/de/

Doba uchování a podrobnosti o souborech cookie
Podrobnosti o době uchování souborů cookie a funkčním rozsahu lze nalézt v informacích zobrazených při vašem prvním přístupu na naše webové stránky prostřednictvím nástroje „Cookiebot“ v kategorii „Konec platnosti“ nebo „Účel“.

Předepsané nebo požadované poskytnutí osobních údajů
Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není předepsáno zákonem ani smlouvou. Bez těchto údajů však nemůžeme zaručit služby a funkčnost našich webových stránek. Jednotlivé funkce a služby mohou být navíc omezené nebo nedostupné.

Námitka
Viz níže uvedené informace týkající se vašeho práva vznést námitku (článek 21 GDPR).

Informace o souborech cookie
Naši webovou stránku si však můžete kdykoli zobrazit bez souborů cookie. Internetové prohlížeče jsou pravidelně nastavovány tak, aby přijímaly soubory cookie. Obecně lze říci, že používání souborů cookie můžete kdykoli zakázat změnou nastavení ve svém prohlížeči. Chcete-li zjistit, jak taková nastavení změnit, podívejte se do funkce nápovědy svého internetového prohlížeče. Seznam standardních prohlížečů naleznete níže. Pamatujte však, že některé funkce na našich webových stránkách nemusí fungovat, pokud zakážete používání souborů cookie.

Pokud se tyto soubory cookie mohou (také) týkat osobních údajů, budeme vás o tom informovat v následujících částech.

Jednotlivé soubory cookie nebo všechny soubory cookie můžete vymazat v nastavení prohlížeče. Dále budete informováni a poučeni o tom, jak můžete tyto soubory cookie odstranit nebo předem zablokovat jejich ukládání. V závislosti na poskytovateli vašeho prohlížeče najdete požadované informace na následujících odkazech:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Opera: https://www.opera.com/help

Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_GB&viewlocale=en_GB

h. Soubory cookie, které nejsou technicky nezbytné

Účel a právní základ
Na našich webových stránkách se částečně používají soubory „Cookie“. Pod touto standardní technologií se skrývají malé textové soubory, které jsou uloženy ve vámi používaném zařízení, a umožňují mimo jiné pohodlnější a bezpečnější návštěvu webových stránek. Soubory cookie lze také použít k lepšímu přizpůsobení nabídky webových stránek zájmům návštěvníka nebo k obecnému vylepšení na základě statistických hodnocení.

Další podrobnosti o souborech cookie, které používáme, naleznete v našem nástroji „Cookiebot“, který uvidíte při prvním přístupu na naše webové stránky.

Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Příjemci osobních údajů
Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří jsou zodpovědní za provoz a údržbu našich webových stránek jako zpracovatelé. V tomto ohledu jsme s poskytovateli uzavřeli příslušné smlouvy o zpracování objednávek.
https://www.electronic-minds.de/de/

Náš nástroj „Cookiebot“ obsahuje další příjemce a podrobnosti o technické funkčnosti použitých nástrojů.

Doba uchování a podrobnosti o souborech cookie
Podrobnosti o době uchování souborů cookie a funkčním rozsahu lze nalézt v informacích zobrazených při vašem prvním přístupu na naše webové stránky prostřednictvím nástroje „Cookiebot“ v kategorii „Konec platnosti“ nebo „Účel“.

Odvolání souhlasu
Svůj souhlas s uchováním vašich osobních údajů a s jejich používáním ze strany společnosti Klüber můžete kdykoli odvolat bez jakýchkoli požadavků na formu. Chcete-li tak učinit, jednoduše použijte kontaktní údaje uvedené na webových stránkách nebo v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Profilování
Sledovací nástroje lze použít k vyhodnocení chování návštěvníků webových stránek a analýze jejich zájmů. To zahrnuje vytvoření pseudonymního uživatelského profilu.

i. Používání Google Analytics

Účel a právní základ
Na našich webových stránkách používáme Google Analytics jako nástroj pro sledování nebo webovou analýzu. Webová analýza nám pomáhá shromažďovat informace o chování návštěvníků na našich webových stránkách, např. podrobnosti o jejich původu a čase stráveném na webu. Tyto informace nám umožňují najít slabé stránky našich webových stránek a zlepšit jejich účinnost.

Google Analytics je analytická služba poskytovaná společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále jen: „Google”). Google Analytics používá takzvané cookies, tj. textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a usnadňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. Pokud jste však pro tuto webovou stránku aktivovali anonymizaci IP, nebude vaše IP adresa odeslána, aniž by předtím byla nejprve zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Úplná IP adresa bude odeslána pouze na server společnosti Google v USA a tam bude ve výjimečných případech zkrácena. Společnost Google jménem provozovatele těchto webových stránek použije tyto informace k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a používáním internetu pro provozovatele webových stránek. IP adresa přenesená z vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics nebude uchovávána společně s dalšími údaji společnosti Google.

Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Odvolání souhlasu
Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením ve vašem prohlížeči; upozorňujeme vás však na skutečnost, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce webových stránek. Shromažďování údajů týkajících se vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) vytvořených pomocí souboru cookie společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete rovněž zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: Doplněk prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics [ODKAZ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en].

Alternativně k výše popsanému doplňku prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních můžete sledování pomocí Google Analytics na našich webových stránkách zamezit kliknutím na tento odkaz [ https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en ]. Tento odkaz nainstaluje do vašeho zařízení tzv. opt-out cookie. Opt-out cookie brání tomu, aby služba Google Analytics v budoucnu shromažďovala vaše údaje ve vztahu k této webové stránce a tomuto prohlížeči, dokud zůstane nainstalován ve vašem prohlížeči.

Příjemci:
Příjemci údajů jsou správce údajů a společnost Google jako zpracovatel. V tomto ohledu jsme se společností Google uzavřeli příslušné smlouvy o zpracování objednávek.
https://www.electronic-minds.de/de/

Doba uchovávání osobních údajů:
Údaje, které přeposíláme společnosti Google, se po 14 měsících smažou. Údaje, jejichž doba uchování vyprší po 14 měsících, se mažou každý měsíc.

Předávání do třetích zemí:
 Společnost Google zpracovává vaše údaje v USA. Jako vhodné záruky pro právně vyhovující přenos dat jsme uzavřeli standardní smluvní doložky.

Profilování:
Sledovací nástroj Google Analytics lze použít k vyhodnocení chování návštěvníků webových stránek a analýze jejich zájmů. To zahrnuje vytvoření pseudonymního uživatelského profilu.

Předepsané nebo požadované poskytnutí osobních údajů:
Poskytnutí vašich osobních údajů není předepsáno zákonem ani smlouvou. Pokud zabráníte přístupu, možná nebudete moci využívat všechny funkce webových stránek.

j. Google Signals

Používáme také technické rozšíření „Google Signals“, které umožňuje sledování napříč zařízeními. To umožňuje propojit jednoho návštěvníka webových stránek s různými koncovými zařízeními. To se však stane pouze v případě, že jste se při návštěvě webových stránek přihlásili do své služby Google a současně jste v nastavení svého účtu Google aktivovali možnost „personalizovaná reklama“. Během tohoto procesu se mohou vaše osobní údaje odesílat do společnosti Google. My nezískáváme žádné osobní údaje ani přístup k uživatelským profilům. Pokud si nepřejete používat „Google Signals“, můžete v nastavení svého účtu Google deaktivovat možnost „personalizovaná reklama“.

k. Použití knihoven skriptů (Google Fonts)

Účel a právní základ
K zajištění správného a graficky atraktivního zobrazení obsahu ve všech prohlížečích používáme k zobrazení písem na našich webových stránkách funkci „Google Fonts“ od společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen „Google“).

Zásady ochrany osobních údajů provozovatele knihovny, společnosti Google, jsou k dispozici zde: https://www.google.com/policies/privacy/

Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Příjemci:
Spuštění knihoven skriptů nebo knihoven písem automaticky spustí připojení k provozovateli knihovny. Je teoreticky možné, že provozovatelé, v tomto případě Google, shromažďují údaje, ale v současné době není jasné, zda a případně pro jaké účely by tak mohli činit.

Doba uchovávání osobních údajů:
Prostřednictvím používání písem Google Fonts neshromažďujeme žádné osobní údaje.

Více informací o Google Fonts je k dispozici na https://developers.google.com/fonts/faq a v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Předávání do třetích zemí:
Společnost Google zpracovává vaše údaje v USA. Jako vhodné záruky pro právně vyhovující přenos dat jsme uzavřeli standardní smluvní doložky.

Námitky proti zpracování osobních údajů:
K zobrazení obsahu se často používá programovací jazyk JavaScript. Zpracování osobních údajů proto můžete zabránit deaktivací JavaScriptu ve svém prohlížeči nebo instalací blokátoru JavaScriptu. Vezměte prosím na vědomí, že v důsledku toho možná nebudete moci využívat všechny funkce webových stránek.

Předepsané nebo požadované poskytnutí osobních údajů:
Poskytnutí osobních údajů není předepsáno zákonem ani smlouvou. V případě zákazu Google Fonts však nemůžeme zaručit, že se webové stránky zobrazí správně.

l. Používání Google Maps

Účel a právní základ
Na těchto webových stránkách používáme službu Google Maps. Služba Google Maps je provozována společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále jen „Google“) To nám umožňuje ukázat vám interaktivní mapy přímo na webových stránkách a usnadní vám používání funkce mapy.

Více informací o zpracování osobních údajů ze strany společnosti Google viz Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google. Zde také můžete změnit nastavení ochrany osobních údajů v centru ochrany osobních údajů společnosti Google.

Podrobné pokyny ke správě vlastních osobních údajů při používání služeb společnosti Google jsou k dispozici zde.

Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Příjemci:
Při návštěvě webových stránek dostává společnost Google informace o tom, že jste navštívili příslušnou podstránku našich webových stránek. K tomu dochází bez ohledu na to, zda jste přihlášeni k účtu poskytovanému společností Google, nebo zda neexistuje žádný uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni na Google, vaše údaje budou přiřazeny přímo k vašemu účtu.
https://www.electronic-minds.de/de/

Námitky proti zpracování osobních údajů:
Pokud si nepřejete, aby byl váš profil přiřazen k účtu společnosti Google, musíte se před aktivací tlačítka ze služby Google odhlásit. Společnost Google ukládá vaše údaje jako profily využití a používá je pro směrování reklamy, průzkum trhu a/nebo navrhování webových stránek na míru. Takové hodnocení se provádí zejména (také pro nepřihlášené uživatele) za účelem poskytování reklamy založené na potřebách a za účelem informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Proti vytváření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, přičemž k jejímu uplatnění musíte kontaktovat společnost Google.

Doba uchovávání osobních údajů:
Prostřednictvím používání služby Google Maps neshromažďujeme žádné osobní údaje.

Předávání do třetích zemí:
Společnost Google zpracovává vaše údaje v USA. Jako vhodné záruky pro právně vyhovující přenos dat jsme uzavřeli standardní smluvní doložky.

Zabránění zpracování:
JavaScript si můžete deaktivovat v nastavení prohlížeče, pokud nechcete, aby společnost Google shromažďovala, zpracovávala nebo používala údaje týkající se vaší osoby na našich webových stránkách. V tomto případě však nebudete moci používat některé nebo všechny funkce našich webových stránek.

Předepsané nebo požadované poskytnutí osobních údajů:
Poskytnutí vašich osobních údajů není předepsáno zákonem ani smlouvou. Pokud zabráníte přístupu, možná nebudete moci využívat všechny funkce webových stránek.

m. Vložená videa z YouTube

Účel a právní základ
Na některé z našich webových stránek vkládáme videa z YouTube. Provozovatelem odpovídajícího pluginu je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (dále jen „YouTube”). Pokud navštívíte stránku s pluginem YouTube, bude navázáno spojení se serverem společnosti YouTube. Společnost YouTube bude informována o tom, které stránky navštěvujete. Pokud jste současně přihlášeni ke svému účtu na YouTube, společnost YouTube může propojit vaše chování při procházení s vaším osobním účtem. Tomu můžete zabránit tím, že se před zahájením procházení nejprve odhlásíte ze svého účtu na YouTube.

Při spuštění videa z YouTube používá poskytovatel soubory cookie, které shromažďují informace o chování uživatelů.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování službou YouTube jsou k dispozici v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele; zde také získáte další informace o vašich právech v tomto ohledu a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí (https://policies.google.com/privacy).

Právní základ:
Údaje jsou zpracovávány v souladu s (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) na základě našeho oprávněného zájmu na zobrazení videoobsahu na platformě YouTube bez jakýchkoli odboček na naše webové stránky.

Příjemci:
Vyvoláním YouTube se automaticky spustí připojení ke Googlu.

Doba uchovávání a námitky proti zpracování osobních údajů:
Každý, kdo zakázal ukládání souborů cookie pro program Google Ads, nemusí tyto soubory cookie při sledování videí na YouTube očekávat. YouTube však také ukládá údaje neosobní povahy o používání do jiných cookies. Pokud tomuto chcete zabránit, musíte blokovat ukládání cookies ve vašem prohlížeči.

Další informace o ochraně údajů na „YouTube“ jsou k dispozici v Zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

Předávání do třetích zemí:
Společnost Google zpracovává vaše údaje v USA. Jako vhodné záruky pro právně vyhovující přenos dat jsme uzavřeli standardní smluvní doložky.

Předepsané nebo požadované poskytnutí osobních údajů:
Poskytnutí vašich osobních údajů není předepsáno zákonem ani smlouvou. Pokud zabráníte přístupu, možná nebudete moci využívat všechny funkce webových stránek.

Námitka
Viz níže uvedené informace týkající se vašeho práva vznést námitku (článek 21 GDPR).

n. Pluginy pro sociální sítě

Typ a účel zpracování:
Naše webové stránky vám dávají možnost používat takzvaná „tlačítka sociálních médií“. Při integraci těchto tlačítek používáme k ochraně vašich dat řešení „Shariff“. Tato tlačítka jsou na webové stránce integrována jako grafika a obsahují odkaz na odpovídající webovou stránku poskytovatele tlačítek. Kliknutím na obrázek se dostanete ke službám příslušných poskytovatelů. Pouze tehdy budou vaše údaje zaslány odpovídajícím poskytovatelům služeb. Pokud nekliknete na grafiku, nebude mezi vámi a poskytovateli tlačítek sociálních médií probíhat žádná výměna.  Informace o shromažďování a používání vašich údajů v sociálních sítích najdete v příslušných podmínkách používání odpovídajících poskytovatelů. Další informace o řešení Shariff jsou k dispozici na: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Na naše webové stránky jsme umístili tlačítka sociálních médií od následujících společností:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA)
LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court – Mountain View – CA 94043 – USA)
Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900 – San Francisco – CA 94103 – USA)
XING AG (Gänsemarkt 43 – 20354 Hamburg – Německo)
YouTube LLC (901 Cherry Ave. – San Bruno – CA 94066 – USA)

o. Google AdWords

Účel a právní základ
Naše webové stránky používají měření konverzí od společnosti Google. Společností provozující služby Google AdWords je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pokud jste se na naši webovou stránku dostali prostřednictvím reklamy umístěné společností Google, Google AdWords vloží do vašeho počítače soubor cookie. Cookie se používá pro účely měření konverzí, kdykoli uživatel klikne na reklamu umístěnou společností Google.

Pokud uživatel navštíví určité stránky našeho webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, my a společnost Google víme, že uživatel klikl na inzerát a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords dostane jiný soubor cookie. To znamená, že soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby AdWords. Podrobnosti získané prostřednictvím konverzních cookie slouží k vytváření statistik konverzí pro zákazníky služby AdWords, kteří si zvolili měření konverzí. Takovým zákazníkům je sdělen celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamy, a kteří byli přesměrováni na stránku s tagem pro sledování konverzí. Nedostávají však informace, které by jim mohly umožnit osobní identifikaci jakýchkoli uživatelů.

Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Příjemci:
Osobní údaje včetně vaší IP adresy jsou přenášeny do společnosti Google v USA pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku. Tyto osobní údaje jsou rovněž ukládány společností Google. Společnost Google může za určitých okolností sdílet takto shromážděné osobní údaje se třetími osobami.
https://www.electronic-minds.de/de/

Naše společnost neobdrží od společnosti Google žádné informace, které by mohly být použity k identifikaci subjektu údajů.

Doba uchovávání osobních údajů:
Soubory cookie tohoto druhu pozbývají platnosti po 30 dnech a nelze je použít k osobní identifikaci.

Předávání do třetích zemí:
Společnost Google zpracovává vaše údaje v USA. Jako vhodné záruky pro právně vyhovující přenos dat jsme uzavřeli standardní smluvní doložky.

Námitky proti zpracování osobních údajů:
Pokud chcete zablokovat měření konverzí, můžete odmítnout nastavení takového souboru cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče, které obecně zakazuje automatické nastavení souborů cookie. Případně můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby blokoval všechny soubory cookie pocházející z domény „googleleadservices.com“.

Dávejte však pozor, abyste nesmazali soubory cookie pro blokování (opt-out cookie), pokud si přejete být vyjmuti ze zaznamenávání příslušných sledovacích údajů. Pokud jste ve svém prohlížeči odstranili všechny soubory cookie, musíte znovu nastavit příslušný soubor cookie pro blokování.

Předepsané nebo požadované poskytnutí osobních údajů:
Poskytnutí vašich osobních údajů není předepsáno zákonem ani smlouvou. Pokud zabráníte přístupu, možná nebudete moci využívat všechny funkce webových stránek.

p. Používání Google Remarketing

Účel a právní základ
Tento web používá funkci remarketing společnosti Google Inc. Společností provozující služby Google Remarketing je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).

Tato funkce umožňuje prezentovat uživatelům webových stránek v reklamní síti Google zájmově orientované reklamy. Do prohlížeče uživatele webu se uloží soubor cookie, který společnosti Google umožní tohoto uživatele identifikovat při příští návštěvě webových stránek, které jsou součástí reklamní sítě Google. Tyto webové stránky mohou návštěvníkům nabízet reklamy, související s obsahem, který předtím sledovali na webech, které rovněž využívají funkci Google Remarketing.

Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Příjemci:
Osobní údaje včetně vaší IP adresy jsou přenášeny do společnosti Google v USA pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku. Tyto osobní údaje jsou rovněž ukládány společností Google. Společnost Google může za určitých okolností sdílet takto shromážděné osobní údaje se třetími osobami.

Naše společnost neobdrží od společnosti Google žádné informace, které by mohly být použity k identifikaci subjektu údajů.

Zabránění zpracování:
Podle informací od společnosti Google tento postup nezahrnuje žádná osobní data. Pokud nechcete využívat funkci Google Remarketing, můžete ji deaktivovat pomocí odpovídajícího nastavení na adrese https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465. Alternativně můžete zakázat používání souborů cookie pro zájmově orientovaný marketing prostřednictvím reklamní sítě podle pokynů uvedených na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Předepsané nebo požadované poskytnutí osobních údajů:
Poskytnutí vašich osobních údajů není předepsáno zákonem ani smlouvou. Pokud zabráníte přístupu, možná nebudete moci využívat všechny funkce webových stránek.

q. Používání funkce Marketo

Účel a právní základ
Na našich webových stránkách používáme Marketo jako nástroj pro sledování nebo webovou analýzu. Webová analýza nám pomáhá shromažďovat informace o chování návštěvníků na našich webových stránkách, např. podrobnosti o jejich původu a čase stráveném na webu. Tyto informace nám umožňují najít slabé stránky našich webových stránek a zlepšit jejich účinnost. Tento nástroj nám umožňuje ukázat vám obsah, který odpovídá vašim zájmům. To mimo jiné zahrnuje také zájmové údaje shromážděné v souvislosti s přihlášením k odběru newsletteru nebo historii vašich nákupů.

Údaje se zpracovávají podle (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) na základě vašeho souhlasu.

Příjemci:
Příjemci údajů jsou omezeni na správce osobních údajů a zpracovatele Marketo, Inc.
https://de.marketo.com/

https://www.onemedia-consulting.com/

https://www.electronic-minds.de/de/

Doba uchovávání osobních údajů:
Vaše údaje budou v zásadě zpracovávány do odvolání vašeho souhlasu. Kromě toho vaše údaje smažeme, pokud existují jasné náznaky o tom, že byl splněn účel zpracování údajů nebo již nemáte zájem o naše produkty a služby.

Předávání do třetích zemí:
Nedochází k předávání do třetích zemí.

Profilování:
Marketo lze použít k vyhodnocení chování návštěvníků webových stránek a analýze jejich zájmů. To zahrnuje vytvoření pseudonymního uživatelského profilu.

Předepsané nebo požadované poskytnutí osobních údajů:
Poskytnutí vašich osobních údajů není předepsáno zákonem ani smlouvou. Váš souhlas je dobrovolný. Pokud zabráníte přístupu, možná nebudete moci využívat všechny funkce webových stránek.

Odvolání souhlasu
Svůj souhlas s uchováním vašich osobních údajů a s jejich používáním ze strany společnosti Klüber můžete kdykoli odvolat bez jakýchkoli požadavků na formu. Chcete-li tak učinit, jednoduše použijte kontaktní údaje uvedené na webových stránkách nebo v tomto prohlášení o ochraně údajů.

r. Použití systému Matomo

Pokud jste k tomu dali souhlas, používá tato webová stránka Matomo, software s otevřeným zdrojovým kódem pro statistickou analýzu přístupu návštěvníků. Poskytovatelem softwaru Matomo je společnost InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland.

Matomo nastaví na vašem zařízení soubor cookie (textový soubor), pomocí kterého lze rozpoznat váš prohlížeč. Pokud jsou navštíveny podstránky našeho webu, uloží se následující informace:

 • IP adresa uživatele zkrácená o poslední dva bajty (anonymizovaná).
 • navštívená podstránka a čas návštěvy
 • stránka, ze které uživatel vstoupil na naše webové stránky (referrer).
 • jaký prohlížeč s jakými zásuvnými moduly, jaký operační systém a jaké rozlišení obrazovky je používán
 • čas strávený na webové stránce
 • stránky, které byly navštíveny z navštívené podstránky

Matomo se používá za účelem zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Tímto způsobem se dozvídáme, jak jsou webové stránky používány, a můžeme tak neustále optimalizovat naši nabídku.

Anonymizací IP adresy pomocí šesti číslic zohledňujeme zájem návštěvníka webových stránek o ochranu osobních údajů. Tyto údaje neslouží k osobní identifikaci uživatele webových stránek a nejsou spojovány s jinými údaji. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek nebudou poskytnuty třetím stranám.

Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO.

Odvolání souhlasu

Svůj souhlas s ukládáním a analýzou vašich údajů společností Matomo můžete kdykoli odvolat prostřednictvím níže uvedeného odkazu. Ve vašem zařízení pak bude uložen takzvaný opt-out cookie, který je platný po dobu dvou let. V důsledku toho nebude společnost Matomo shromažďovat žádné údaje o relaci. Upozorňujeme však, že opt-out cookie bude vymazán, pokud vymažete všechny soubory cookie.

[matomo_opt_out]

Další informace o nastavení ochrany osobních údajů v softwaru Matomo naleznete na následujícím odkazu: https://matomo.org/docs/privacy/.

Používání souborů cookie můžete také odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

3. Zabezpečení údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze do té míry, do jaké je to přípustné v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. Přitom používáme veškerá nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem a zneužitím.

Abychom chránili zabezpečení vašich údajů při jejich přenosu, používáme metody šifrování podle standardu HTTPS (např. SSL). Naše servery jsou zabezpečeny pomocí firewallů a antivirové ochrany. Je samozřejmé, že používáme postupy zálohování a obnovy a také koncepce rolí a autorizací.

Naši zaměstnanci jsou povinni dodržovat ustanovení GDPR a Federálního zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).

4. Jaká máte práva na ochranu údajů?

Každá relevantní osoba má právo na informace podle čl. 15 GDPR, právo na opravu podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR, právo vznést námitku z čl. 21 GDPR, a právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.

Na právo na informace a právo na výmaz se vztahují omezení podle § 34 a 35 BDSG.

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který nám byl dříve udělen, můžete kdykoli odvolat. To platí i pro odvolání prohlášení o souhlasu, která nám byla udělena před účinností Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), tj. před 25. květnem 2018. Vezměte prosím na vědomí, že takové odvolání se týká pouze budoucnosti. Zpracování, které proběhlo před odvoláním souhlasu, tímto není ovlivněno.

Příslušné osoby mají dále právo podat odvolání u odpovědného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR v souvislosti s článkem 19 BDSG). Seznam regulačních úřadů (pro neveřejnou oblast) s podrobnostmi o adrese je k dispozici na adrese:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

5. Změny našich předpisů o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo upravit toto prohlášení o ochraně údajů tak, aby bylo vždy v souladu s nejnovějšími zákonnými požadavky, nebo za účelem provedení změn našich služeb v prohlášení o ochraně údajů, např. při zavádění nových služeb. Jakákoli nová návštěva našich webových stránek pak bude podléhat novému prohlášení o ochraně údajů.

6. Informace o vašem právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR

Individuální právo vznést námitku
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů na základě vyvážení zájmů); to platí i pro profilování založené na tomto ustanovení ve smyslu čl. 4 odst. 4 GDPR.

Pokud podáte námitku, již nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud nebudeme moci prokázat závažné legitimní důvody pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud se takové zpracování nepoužije ke stanovení, výkonu nebo ochraně zákonných nároků.

Příjemci námitky
Svou námitku můžete podat bez jakéhokoli požadavku na formu tak, že jako předmět napíšete/napíšete „Námitka“ a uvedete své jméno, adresu a datum narození. To by pak mělo být odesláno na adresu správce osobních údajů uvedenou v bodě 1 výše.

7. Soubory cookie

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.