Komunikace bezpečnostních informací

To, zda látky představují hrozbu pro člověka nebo pro životní prostředí, závisí v mnoha případech na otázce, zda jsou používány správně. Společnost Klüber Lubrication proto poskytuje podrobné bezpečnostní listy, které informují uživatele o správném používání látek v souladu s požadavky nařízení REACH, CLP a GHS.

Bezpečnostní listy a označování chemických látek

Bezpečnostní listy (SDS) jsou důležitým prvkem chemického zákona. Obsahují podrobné informace o shodě s nařízením REACH i o vlastnostech látek. Popisují také možná rizika a poskytují rady pro manipulaci, skladování a přepravu látek a také co dělat v případě požáru nebo úniku.

Od 1. června 2015 musí být směsi označeny v souladu s požadavky nařízení CLP (klasifikace, označování a balení) v bezpečnostních listech. Tento systém klasifikace je evropskou implementací „Globálního harmonizovaného systému“ (GHS) pro označování maziv a má zajistit celosvětové důsledné zacházení s nebezpečnými látkami a směsmi. Podle nařízení CLP jsou všechny látky a směsi klasifikovány do tříd nebezpečnosti a kategorií nebezpečnosti a podle toho označeny. Aby byly splněny požadavky nařízení CLP, musí být látky obsažené ve směsích popsány jiným způsobem a někdy podrobněji než dříve.

Bezpečnostní listy splňují standardy CLP / GHS

Všechny naše bezpečnostní listy pro evropský trh splňují požadavky nařízení REACH a CLP. Uživatelé mimo Evropskou unii dostávají bezpečnostní listy odpovídající standardu GHS jejich vlastní země. Bezpečnostní listy jsou navíc pravidelně revidovány, aby odpovídaly současné legislativě. Rovněž informujeme uživatele, jakmile získáme nové informace, které by se mohly týkat opatření k řízení rizik pro konkrétní mazivo.

S příchodem nových poznatků týkajících se látek a jejich použití, se dynamicky vyvíjejí také bezpečnostní listy. Nové verze bezpečnostních listů jsou dobrou příležitostí pro naše zákazníky, aby zkontrolovali bezpečné použití maziv a případně jej upravili.

Rozšířený bezpečnostní list

Nařízení CLP (1272/2008 / ES) stanoví, že bezpečnostní listy musí být doplněny hodnocením expozice. V takových „rozšířených bezpečnostních listech“ (eSDS) jsou popsány scénáře expozice pro všechna identifikovaná použití látek a jsou uvedena opatření k minimalizaci rizik. Agentura ECHA dosud nevydala pravidla pro rozšířený bezpečnostní list týkající se směsí, což je většina maziv. Naše oddělení pro správu dodržování předpisů však bezodkladně implementuje všechny nové právní požadavky.

Další informace a zajímavé odkazy

Požadavky, které musí bezpečnostní listy podle nařízení REACH splňovat, jsou popsány v článku 31 nařízení REACH a v příloze II.

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně bezpečnostních listů naleznete zde:

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.