"Posouvání limitů" – to je podstata naší značky a v praxi uplatňovaný požadavek na neustálé posouvání hranic. Abychom se s touto výzvou dokázali vypořádat každý den, spojujeme lidi s velmi rozdílnými zkušenostmi, přístupy a dovednostmi. V naší společnosti diverzitu nejen vítáme, ale rovněž ji aktivně podporujeme. Jsme totiž přesvědčeni, že optimálních výsledků dosáhnou naši zaměstnanci pouze tehdy, když se budou moci svobodně rozvíjet.

Diverzita ve společnosti Klüber Lubrication

Naše  vzájemná  interakce v rámci společnosti Klüber Lubrication a naše jednání s partnery a zákazníky jsou bez předsudků a vyznačují se vzájemným uznáním a respektem, nezávisle na původu a národnosti, pohledu na život a náboženství, vzdělání a postižení, věku, pohlaví a pohlavní identitě. Poskytujeme prostor pro osobní růst a vytváříme zaměstnancům příležitosti k realizaci vlastních nápadů.

Tato otevřenost a rozmanitost našich zaměstnanců zvyšuje naši kreativitu a rozšiřuje naše inovativní schopnosti. Zároveň tak odrážíme diverzitu našich zákazníků a dodavatelů a jsme schopni přizpůsobit se různým a měnícím se potřebám. Diverzita není pro nás v Klüber Lubrication žádnou povinností. Je ovšem klíčovým faktorem našeho ekonomického úspěchu.

Ve zkratce: rozmanitost jako faktor úspěchu

Rozmanitost jako faktor úspěchu
  • Bez předsudků! Vzájemné ocenění a respekt patří mezi hodnoty, které uplatňujeme v každém z našich 31 provozů
  • Vítáme široce se lišící talenty! Počítáme s diverzitou, novými nápady a osobním růstem
  • Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem: pro nás je to živá realita
  • Závazek společenské odpovědnosti! Jsme signatářem Charty diverzity
  • Zůstáváme v popředí! Aktivně tvoříme diverzitu - je to faktor našeho úspěchu

Aktivně tvoříme diverzitu: Na stejné úrovni - rovnost pro všechny!

Rovnost pro všechny!

Kompetence není otázkou věku. Inovace vychází ze vzájemné interakce chytrých nápadů a praktických zkušeností. Proto ve společnosti Klüber Lubrication dbáme na udržení pracovního prostředí, ve kterém efektivně a za rovnocenných podmínek spolupracují čtyři generace. Zároveň si plně uvědomujeme demografický vývoj, zejména v Německu. S cíleným generačním managementem podporujeme školení specialistů a staráme se o doplňování volných míst.

Ženy zastávají nejrůznější pozice ve všech oborech: od průmyslových manažerů přes vývojáře až po technické obchodní zástupce a vedoucí směn. Toto rovné zacházení vůči mužům a ženám je základním kamenem naší politiky diverzity. Rovněž se snažíme dále zvyšovat podíl žen ve výkonných pozicích a mezi odborníky. Proto jsme se zaměřili na uchazečky o zaměstnání ve snaze získat větší počet žen v technických oborech. Měříme a dokumentujeme implementaci tohoto přístupu, a tím garantujeme transparentní a srozumitelný výběr zaměstnanců.

Mezinárodní. Osobní.

53 národností, z toho 41 v našem ústředí v Mnichově: pro naši globálně aktivní společnost je charakteristická kulturní rozmanitost. Proto aktivně podporujeme mezinárodní výměny mezi našimi 31 provozy: již v době, kdy se účastní trainee programu, mají naši zaměstnanci příležitost poznat život a pracovní svět v jednom z našich provozů. Zaměstnancům také umožňujeme celosvětové nasazení v pozdější době jejich kariéry. V souvislosti s naší cílenou politikou přijímání zaměstnanců tak zajišťujeme otevřenost a mezikulturní povědomí ve společnosti.

Jak ukazují zkušenosti, z naší diverzity velmi profitujeme. Úzká přeshraniční interakce a spolupráce nám pomáhají rozpoznat regionální požadavky zákazníků a porozumět jim. Společně vyvíjíme produkty, které dokážou vyřešit konkrétní výzvy na trhu, a které často vytvářejí silný zájem na ostatních trzích.

Přehled původu našich zaměstnanců

Mapa poskytuje přehled původu našich zaměstnanců podle kontinentů. Údaje v procentech se vztahují k celkové pracovní síle. Ve společnosti Klüber Lubrication pracuje celkem více než 2 300 lidí z 53 zemí a šesti kontinentů. (duben 2020)

Slučitelnost mezi prací a rodinou

Společnost Klüber Lubrication je globálně aktivní společností s více než 2 300 zaměstnanci po celém světě. Přikládáme velký význam tomu, abychom všem zaměstnancům umožnili optimální slučitelnost mezi jejich prací, rodinou a volným časem v souladu s etapou jejich života a jejich kariérními cíli. Využíváme flexibilní modely pracovní doby, home office a práce na dálku; jsme přesvědčeni, že profesionální kariéra a bohatý osobní život musí jít ruku v ruce, aby byl zajištěn trvalý společný úspěch. Abychom podpořili matky a otce a zjednodušili návrat do práce po rodičovské dovolené, spolupracujeme s různými centry denní péče v Mnichově. Během letních prázdnin zajišťujeme také dvoutýdenní program péče o děti.

Sociální odpovědnost: aktivně se angažujeme!

Jsme si plně vědomi svých společenských a firemních povinností a jsme rádi, že jsme souzeni podle našich činů. Jako signatář Charty diverzity jsme se ve společnosti Klüber Lubrication zavázali k vytvoření pracovního světa bez předsudků. Velký důraz proto klademe na integraci a sounáležitost: jsme hrdí na to, že jsme přijali uprchlíky na trvalou pracovní smlouvu.

Rovněž jsme si stanovili za cíl užší dlouhodobou integraci osob se zdravotním postižením. Na stejných úrovních kvalifikace dáváme přednost lidem se zdravotním postižením před volným trhem práce. Kromě toho také podporujeme inkluzi a účast na pracovním životě zadáváním smluv na pořádání workshopů osobám se zdravotním postižením.

Rady pro diverzitu a školení

Aktivně utváříme diverzitu

Aktivně tvoříme diverzitu a jsme odhodláni být v této oblasti vzorem a průkopníkem. Našich šest regionálních rad pro diverzitu sdružuje specializované pracovníky z různých oborů. Společně vyvíjejí opatření pro všechny provozy na celém světě. Zvou hlavní řečníky, organizují kulaté stoly nebo přímo připravují kompletní akční týdny. Všichni ve společnosti podněcujeme k účasti a pomoci při utváření jednotlivých eventů.

Chceme zajistit, aby se zlepšilo povědomí zaměstnanců v našem odvětví, a trvale a viditelně zakotvit diverzitu v naší firemní kultuře. Toto téma označujeme za vysokou prioritu a provádíme pravidelná školení v sídle společnosti a v dceřiných společnostech. Mimo jiné jsme se rozhodli zajistit, aby si jak vedení, tak i zaměstnanci byli plně vědomi toho, co pro každého jednotlivce znamenají „nevědomé předsudky“. Poskytujeme jim prostředky, jak aktivně čelit tomuto problému a přemýšlet o svém jednání a chování.

Jaké talenty můžete přinést?

Díky rozmanitosti a svobodnému rozvoji, mezinárodním výměnám a podpoře nových myšlenek a konceptů je společnost Klüber Lubrication inovativním zaměstnavatelem. Žijeme ve vzájemném respektu a úctě, učíme se jeden od druhého a navzájem. Podporujeme rozmanitost, rovnost a spolupráci. Vážíme si všech našich zaměstnanců, posilujeme jejich talent a poskytujeme jim individuální kariérní možnosti. Těžíme ze silného pocitu jednoty a maximálně využíváme naši pozitivní firemní kulturu.

Nyní už je to na vás: jaké talenty můžete přinést společnosti Klüber Lubrication? Partner nebo zákazník, dodavatel nebo zájemce o zaměstnaní: zapojte se do naší firemní kultury. Poznejte nás osobně, promluvte si s námi o svých výzvách nebo se u nás ucházejte o práci. Naše aktuální volná pracovní místa a možnosti spontánních žádostí najdete na naší stránce Kariéra.

Budeme rádi, když se nám ozvete - pojďme společně utvářet budoucnost!

Buďte v kontaktu

Těšíme se na vaši zprávu!

Další informace o zpracování vašich údajů zadaných pomocí kontaktního formuláře najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.