"Å flytte grenser" – det er essensen av vårt varemerke og det vi praktiserer. For å kunne innfri denne utfordringen daglig bringer vi sammen folk med svært forskjellig erfaringsgrunnlag, tilnærming og kompetanse. Vi ønsker ikke bare mangfold velkommen – vi oppmuntrer til det. Vi er nemlig overbevist om at det er når medarbeiderne er i stand til å utvikle seg fritt, at de oppnår optimale resultater.

Mangfold hos Klüber Lubrication

Vårt samspill hos Klüber Lubrication og samkvem med samarbeidspartnere og kunder er fritt for fordommer og preget av gjensidig anerkjennelse og respekt, uavhengig av opprinnelse og nasjonalitet, livssyn og religion, utdannelse og funksjonsevne, alder, kjønn og kjønnsidentitet. Vi gir rom for personlig vekst og skaper muligheter for dem til å gjennomføre sine egne ideer.

Denne åpenheten og mangfoldet blant medarbeiderne gir oss mer kreativitet og større evne til innovasjon. Samtidig gjenspeiler vi mangfoldet blant kundene og leverandørene våre, og er i stand til å tilpasse oss svært varierende og vekslende behov. Mangfold er langt fra bare en plikt hos Klüber Lubrication – det er en viktig faktor i den økonomiske suksessen vår.

Et blikk på: mangfold som en suksessfaktor

Mangfold som en suksessfaktor
  • Fri for fordommer! Gjensidig anerkjennelse og respekt er verdier som praktiseres på hvert av våre 31 anlegg

  • Vidt forskjellige talenter er velkommen! Vi forventer mangfold, nye ideer og personlig vekst

  • Balanse mellom arbeid og privatliv: for oss er det en livsrealitet

  • Forpliktet til samfunnsansvar! Vi har undertegnet mangfoldscharteret

  • Vi står i første linje! Vi former mangfoldet aktivt – det er en faktor for fremgangen vår

Aktiv forming av mangfoldet: På like fot - likhet for alle!

Equality for all!

Kompetanse er ikke et spørsmål om alder. Innovasjon oppstår fra samspillet mellom smarte ideer og praktisk erfaring. Det er grunnen til at vi er nøye med å opprettholde et arbeidsmiljø hos Klüber Lubrication der fire generasjoner samarbeider effektivt og på like fot. Samtidig er vil fullstendig klar over den demografiske utviklingen, spesielt i Tyskland. Med fokusert generasjonsstyring fremmer vi opplæring av spesialister og sørger for å fylle ledige stillinger.

Fra industriledere via utviklere til tekniske selgere og skiftledere: Kvinner har alle typer stillinger på alle felt. Denne likebehandlingen av menn og kvinner er en hjørnestein i mangfoldspolitikken vår. Vi søker å forbedre andelen av kvinner ytterligere, både i ledende stillinger og blant spesialister. Dette gjør vi ved å tiltrekke oss kvinnelige søkere og prøve å rekruttere et voksende antall kvinner på tekniske områder. Vi måler og dokumenterer gjennomføringen av denne tilnærmingen, og kan derfor garantere gjennomsiktige, omfattende bemanningsalternativer.

Internasjonal. Personlig.

53 nasjonaliteter, 41 av dem ved hovedkontoret vårt i München: Kulturelt mangfold er et kjennetegn ved det aktive, globale selskapet vårt. Derfor støtter vi aktivt internasjonal utveksling mellom de 31 anleggene våre: Allerede når de er i praktikantprogrammet, har medarbeiderne våre muligheten til å utforske livet og arbeidsmiljøet ved et av anleggene våre. Også videre i karrierene deres muliggjør vi verdensomspennende utplassering av medarbeidere. I forbindelse med den målrettede ansettelsespolitikken vår legger vi derfor til rette for åpenhet og interkulturell bevissthet i bedriften.

Erfaringen viser også at vi tjener enormt på mangfoldet vårt. Nært samspill og samarbeid på tvers av grensene hjelper oss til å anerkjenne og forstå kundebehovene i forskjellige regioner. Vi utvikler produkter i fellesskap som kan løse utfordringer i spesifikke markeder, og dette skaper ofte sterk interesse i andre markeder.

Overview of the origins of our employees

Kartet viser en oversikt over opprinnelsen til medarbeiderne våre per kontinent. Prosenttallene henviser til den totale arbeidsstyrken. Totalt mer enn 2300 mennesker fra 53 land og 6 kontinenter arbeider sammen i Klüber Lubrication. (Per april 2020)

Forenelighet mellom jobb og familie

Klüber Lubrication er et aktivt og globalt selskap med over 2300 medarbeidere over hele verden. Ikke desto mindre legger vi stor vekt på å sette alle medarbeidere i stand til å oppleve optimal forenlighet mellom jobb, familie og fritid, i henhold til deres livsfase og karrieremål. Fleksible arbeidstidsmodeller, hjemmekontor og mobilt arbeid: Vi er overbevist om at en faglig karriere og et rikt privatliv må gå hånd i hånd for å sørge for at vår felles suksess blir varig. For å kunne støtte mødre og fedre og gjøre det enklere å komme tilbake på jobb etter fødselspermisjon, samarbeider vi med forskjellige barnehager i München. Vi har også et to-ukers barnepassprogram i sommerferien.

Samfunnsansvar: Vi er aktivt engasjert!

Vi er fullt klar over vårt samfunns- og bedriftsansvar og vil gjerne bedømmes på grunnlag av det vi gjør. Siden vi har undertegnet mangfoldscharteret, har vi forpliktet Klüber Lubrication til å skape et arbeidsliv som er fritt for fordommer. Vi legger derfor stor vekt på integrering og samhold: Vi er stolte av å ha tatt inn flyktninger på fast ansettelseskontrakt.

Vi har også satt oss som mål å sørge for bedre integrering av personer med uførhet på lang sikt. På tilsvarende kvalifikasjonsnivåer gir vi prioritet til mennesker med uførheter gjennom det frie arbeidsmarkedet. Dessuten støtter vi inkludering og deltakelse i arbeidslivet ved å gi kontrakter til verksteder for uføre personer.

Mangfoldsråd og opplæring

We actively shape diversity

Vi former mangfoldet på en aktiv måte, og vi er fast bestemt på å være rollemodeller og forløpere på feltet. Seks regionale mangfoldsråd bringer sammen dedikerte medarbeidere fra vidt forskjellige disipliner. Sammen utvikler de tiltak for alle anleggene over hele verden. De inviterer foredragsholdere, organiserer rundebordskonferanser eller komplette tiltaksuker. Alle i selskapet oppmuntres til å delta og bidra til å forme begivenhetene.

Vi ønsker å sørge for at medarbeidernes bevissthet forsterkes i felten, og forankrer mangfoldstanken på en permanent og gjenkjennelig måte i bedriftskulturen vår. Vi gjør det klart at temaet har høy prioritet, med regelmessige kurs ved hovedkontoret og i datterselskapene. Blant annet prøver vi å sørge for full bevissthet blant både ledere og medarbeidere om hva "ubevisste fordommer" betyr for hver person. Vi gir dem midlene til å konfrontere temaet på en aktiv måte, og til å la det gjenspeile seg i handlingene og atferden deres.

Hvilke talenter kan du bidra med?

Mangfold og fri utvikling, internasjonale utvekslinger og fremming av nye ideer og konsepter gjør Klüber Lubrication til en innovativ arbeidsgiver. Vi respekterer hverandre, lærer fra andre og sammen med andre. Vi fremmer mangfold, likhet og samarbeid. Vi verdsetter alle medarbeiderne våre, styrker talentene deres og gir dem individuelle karrierealternativer. Vi drar fordel av en sterk følelse av samhold og gjør mest mulig ut av den positive bedriftskulturen vår.

Nå er det opp til deg: Hvilke talenter kan du tilføre til Klüber Lubrication? Enten du er en samarbeidspartner eller kunde, leverandør eller jobbsøker, kan du ta del i bedriftskulturen vår. Bli kjent med oss, snakk med oss om dine utfordringer eller søk på en jobb hos oss. Du finner ledige stillinger og muligheter for spontansøknader på vår Karriereside.

Vi vil gjerne høre fra deg – la oss forme fremtiden sammen!

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.