Kommunikasjon av sikkerhetsrelevant informasjon

Hvorvidt stoffer utgjør en trussel mot mennesker eller miljø, avhenger i mange tilfeller av i hvilken grad de brukes riktig. Klüber Lubrication gir derfor ut detaljerte HMS-datablader for å informere brukere om korrekt bruk av stoffene i samsvar med REACH-, CLP- og GHS-kravene.

Safety Data Sheets and the labelling of chemicals

HMS-datablader (SDS) er et viktig element innen lovgivning om kjemikalier. De inneholder detaljert informasjon om REACH-samsvar samt stoffenes egenskaper. De beskriver dessuten mulige risikoer og gir tips for håndtering, lagring og transport av stoffene, samt hva som må gjøres i tilfelle brann eller lekkasje.

Siden 1. juni 2015 har det vært påkrevd å merke blandinger i henhold til CLP-kravene (klassifisering, merking og emballasje) i HMS-databladene. Dette klassifiseringssystemet er den europeiske implementeringen av "Global Harmonised System" (GHS) for merking av smøremidler, og det er meningen det skal sørge for konsekvent håndtering av farlige stoffer og blandinger over hele verden. I henhold til CLP klassifiseres alle stoffer og blandinger i fareklasser og farekategorier, og merkes deretter. For å innfri CLP-kravene må stoffene som blandinger inneholder, være beskrevet på en annen måte og noen ganger mer detaljert enn tidligere.

HMS-datablader innfrir CLP/GHS-standard

Alle våre HMS-datablader for det europeiske markedet er i samsvar med kravene i REACH- og CLP-forskriftene. Brukere utenfor EU mottar HMS-datablader i henhold til GHS-standarden for deres eget land. Videre blir HMS-databladene regelmessig revidert for å være i samsvar med gjeldende lovgivning. Dessuten informerer vi brukere så snart vi får ny informasjon som kan vedrøre risikostyringstiltak for et bestemt smøremiddel.

HMS-databladene utvikles dynamisk ettersom nye opplysninger blir tilgjengelig angående stoffer og deres bruk. Nye versjoner av HMS-datablader er en god anledning for kundene våre til å ta en gjennomgang av hva som er sikker bruk av smøremidlene, og justere praksis etter behov.

Utvidet HMS-datablad

CLP-forskriften (1272/2008/EC) fastsetter at HMS-datablader skal suppleres med en eksponeringsvurdering. I slike "utvidede HMS-datablader" (eSDS) beskrives eksponeringsscenarioene for alle identifiserte bruksområder for stoffene, og det gis lister for minimering av risiko. Så langt har ikke ECHA gitt ut regler for utvidede HMS-datablader for blandinger, noe de fleste smøremidler er. Vår Material Compliance Management-organisasjon vil imidlertid straks innføre de nye lovpålagte kravene.

Ytterligere informasjon og interessante lenker

Kravene som skal innfris av HMS-databladene i henhold til REACH, er beskrevet i paragraf 31 i REACH-forskriften, samt i vedlegg II.

Du finner vanlige spørsmål angående HMS-datablader her:

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.