Turvallisuuteen liittyvien tietojen välittäminen

Erilaiset aineet saattavat olla uhka ihmisille tai ympäristölle, jos niitä ei käytetä tarkoituksenmukaisesti. Siksi Klüber Lubrication toimittaa yksityiskohtaiset käyttöturvallisuustiedotteet (Safety Data Sheets) tuotteiden mukana varmistamaan niiden turvallisen käytön REACH, CLP ja GHS vaatimusten mukaisesti.

Safety Data Sheets and the labelling of chemicals

Käyttöturvallisuustiedotteet (Safety Data Sheets, SDS) ovat kemikaalilainsäädännön tärkeä osa. Ne sisältävät yksityiskohtaisia tietoja REACH-vaatimustenmukaisuudesta ja aineiden ominaisuuksista. Ne kuvaavat myös mahdollisia riskejä ja antavat ohjeita aineiden käsittelyyn, varastointiin ja kuljettamiseen sekä mitä tulee tehdä tulipalon tai vuotojen varalta.

Kemikaaliseokset on pitänyt 1. kesäkuuta 2015 alkaen merkitä käyttöturvallisuustiedotteiden CLP-luokituksen (luokittelu, merkinnät ja pakkaukset) vaatimusten mukaisesti. Tämä luokittelujärjestelmä on voiteluaineiden merkintöjä koskevan maailmanlaajuisen harmonisoidun järjestelmän ("Global Harmonised System", GHS) eurooppalainen täytäntöönpano, ja sen tarkoituksena on varmistaa vaarallisten aineiden ja seosten johdonmukainen käsittely maailmanlaajuisesti. CLP-asetuksen mukaan kaikki aineet ja seokset luokitellaan vaaraluokkiin ja merkitään vastaavasti. CLP-vaatimusten täyttämiseksi seosten sisältämät aineet on kuvailtava eri tavalla ja yleensä yksityiskohtaisemmin kuin aiemmin.

Käyttöturvallisuustiedotteemme ovat CLP/GHS -standardien mukaisia

Kaikki Euroopan markkinoille tarkoitetut käyttöturvallisuustiedotteemme ovat REACH- ja CLP-asetusten vaatimusten mukaisia. Euroopan unionin ulkopuolella olevat käyttäjät saavat oman maansa GHS-standardia vastaavat käyttöturvallisuustiedotteet. Lisäksi käyttöturvallisuustiedotteita tarkistetaan säännöllisesti nykyisen lainsäädännön mukaisiksi. Ilmoitamme käyttäjille myös heti, kun saamme uutta tietoa, joka voi koskea tietyn voiteluaineen riskinhallintatoimenpiteitä.

Kun uusia havaintoja aineista ja niiden käytöstä tulee, käyttöturvallisuustiedotteemme kehittyvät dynaamisesti. Käyttöturvallisuustiedotteiden uudet versiot ovat hyvä tilaisuus asiakkaillemme tarkistaa voiteluaineiden turvallinen käyttö ja muuttaa menettelyjä tarvittaessa.

Laajennettu käyttöturvallisuustiedote

CLP-asetuksessa (1272/2008 / EY) säädetään, että käyttöturvallisuustiedotteita täydennetään altistumisen arvioinnilla. Tällaisissa "laajennetuissa käyttöturvallisuustiedotteissa" (eSDS) kuvataan altistumisskenaariot kaikille aineiden tunnistetuille käyttötavoille ja luetellaan toimenpiteet riskin minimoimiseksi. Toistaiseksi ECHA ei ole antanut sääntöjä laajennetulle seoksille annettavalle käyttöturvallisuustiedotteelle, jotka koskisivat useimpia voiteluaineita. Materiaalien vaatimustenmukaisuuden hallintaorganisaatiomme ottaa kaikki uudet lakivaatimukset käyttöön viipymättä.

Lisätietoja ja linkki lisäinformaatioon

Vaatimukset, jotka käyttöturvallisuustiedotteiden on täytettävä REACH-asetuksen mukaisesti, on kuvattu REACH-asetuksen 31 artiklassa ja liitteessä II.

Vastaukset usein kysyttyihin käyttöturvallisuustiedotteita koskeviin kysymyksiin löytyy täältä:

Ota yhteyttä

Voit ottaa yhteyttä meidän asiakaspalveluun joko lomakkeella, soittaen (+358 (0)20 7497 970) tai sähköpostitse (klueber.fi@klueber.com). Odotamme saavamme sinulta viestin!

Saadaksesi lisätietoja, kuinka käytämme tietojasi yhteydenottopyynnöstä, ole hyvä ja tutustu tietosuojailmoitus.