Kommunikation af sikkerhedsrelevant information

Om stoffer udgør en trussel for mennesker eller miljøet afhænger i mange tilfælde af, om de anvendes korrekt. Klüber Lubrication stiller derfor detaljerede sikkerhedsdatablade til rådighed for at informere brugerne om korrekt brug af stoffer i overensstemmelse med REACH-, CLP- og GHS-kravene.

Safety Data Sheets and the labelling of chemicals

Sikkerhedsdatablade er et vigtigt element i kemikalielovgivningen. De indeholder detaljerede oplysninger om REACH-overensstemmelse og om stoffernes egenskaber. De beskriver også mulige risici og informerer om håndtering, opbevaring og transport af stofferne, og hvad man skal gøre i tilfælde af brand eller lækage.

Siden 1. juni 2015 skal blandinger mærkes i overensstemmelse med CLP-kravene (Classification, Labelling and Packaging, på dansk klassificering, mærkning og emballering) i sikkerhedsdatablade. Dette klassificeringssystem er den europæiske implementering af det globale harmoniserede system (Globally Harmonised System – GHS) for mærkning af smøremidler og tjener til at sikre en ensartet behandling af farlige stoffer og blandinger i hele verden. Iht. CLP er alle stoffer og blandinger klassificeret i fareklasser og farekategorier og mærket i overensstemmelse dermed. For at opfylde CLP-kravene skal stofferne i blandinger beskrives på en anden måde og nogle gange mere detaljeret end tidligere.

Sikkerhedsdatablade, der opfylder CLP/GHS-standarden

Alle vores sikkerhedsdatablade til det europæiske marked opfylder kravene i REACH- og CLP-forordningen. Brugere uden for EU modtager sikkerhedsdatablade, der svarer til GHS-standarden i deres eget land. Derudover revideres sikkerhedsdatabladene regelmæssigt for at svare til den gældende lovgivning. Vi informerer også brugerne, så snart vi får nye oplysninger, der kan vedrøre foranstaltninger til risikostyring for et bestemt smøremiddel.

Efterhånden som der dukker nye resultater op vedrørende stoffer og deres anvendelse, udvides sikkerhedsdatabladene dynamisk. Nye versioner af sikkerhedsdatablade er en god mulighed for vores kunder til at gennemgå den sikre anvendelse af smøremidlerne og om nødvendigt tilpasse den.

Udvidet sikkerhedsdatablad

CLP-forordningen (1272/2008/EC) foreskriver, at sikkerhedsdatablade suppleres med en evaluering af eksponeringen. I sådanne "udvidede sikkerhedsdatablade" beskrives eksponeringsscenarierne for alle identificerede anvendelser af stofferne, og foranstaltninger til risikominimering angives. Indtil videre har ECHA ikke udstedt regler for det udvidede materiale- og sikkerhedsdatablad vedrørende blandinger, hvilket er det, de fleste smøremidler er. Vores Material Compliance Management-organisation vil dog implementere eventuelle nye juridiske krav uden forsinkelse.

Yderligere oplysninger og interessante links

De krav, der skal opfyldes af sikkerhedsdatablade iht. REACH, er beskrevet i artikel 31 i REACH-forordningen og i bilag II.

Svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende sikkerhedsdatablade findes her:

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os via kontaktformularen, alternativt kan du ringe til os (+45 7023 4277) eller sende en e-mail direkte til vores kundeservice (klueber.dk@klueber.com). Vi ser frem til at modtage din forespørgsel!

For yderligere information om behandlingen af ​​dine data ved brug af kontaktformularen henvises til vores databeskyttelseserklæring.