Genel Teslim Ve Ödeme Koşulları

1. Kapsam

İşbu sözleşmede düzenlenen tüm teslim ve ödeme koşulları, ayrı bir onaya gerek kalmaksızın gelecekte yapılacak tüm ticari ilişkiler de dahil olmak üzere, tüm teklif, sipariş, teslimat ve verilecek diğer tüm hizmetlere (bundan sonra “teslim”) uygulanacaktır. Bu sözleşmede düzenlenmiş tüm şartlar, sipariş verildiği anda ya da en geç malların teslimi anında kabul edilmiş sayılır. Müşteri tarafından sunulacak sözleşmeye aykırı şartlar kabul edilmeyecektir. Bunun tek istisnası yazılı ve açık onayımızın bulunmasıdır. İşbu sözleşme maddelerinden herhangi birisinin geçersizliğine karar verilmesi sözleşmedeki diğer şartların geçerliliğini etkilemez.

 

2. Sözleşmenin Kurulması, İlgili Belgeler, Fikri ve Sınai Haklar

 1. Tekliflerimiz bağlayıcı değildir. Sözleşme, ancak vereceğimiz yazılı sipariş kabul onayımız ile kurulur. Yazılı sipariş kabul onayımız sadece teslimat kapsam, fiyat ve tarihini içermektedir. Tarafımızca yazılı sipariş teyidi verilmediği taktirde, sözleşme en geç siparişin teslim edilmesi ile kurulur. Temsilcilerimizin sözlü ya da telefon aracılığı ile yaptığı beyanlar ancak yazılı olarak teyit edilmesi halinde hukuken bağlayıcı olacaktır.
 2. Sözleşme, ulusal ve uluslararası kanunlarca ya da kimyasal veya çevre hukuku kapsamına aykırılık teşkil etmemek ve ayrıca herhangi bir ambargo ve/veya dış ticaretten kaynaklanan başkaca yaptırımlara maruz kalmamak şartı ile bağlayıcı olacaktır.
 3. Tasarımlar, hesaplamalar, çizimler ve diğer belgelere ilişkin tüm fikri mülkiyet ve telif haklarımız saklıdır. Bunlar ancak açık ve yazılı onayımız ile üçüncü kişiler ile paylaşılabilir. Teklifin bir parçası olarak müşteriye sunulan çizimler ve diğer belgeler ilk talep halinde tarafımıza iade edilmelidir. Teklifimiz siparişe dönüşmediği taktirde ise bunların iadesi zorunludur. Müşteri tarafından sunulan çizim, model, numune veya diğer belgeler uyarınca ürün teslimatı yapıyor isek, müşteri fikri ve sınai mülkiyet hakkının kendisine ait olduğunu, kullanımına ilişkin yasal şartları taşıdığını ve/veya üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üçüncü kişiler tarafından mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiası ile üretim ve teslimatın yasaklanmasına ilişkin girişimde bulunulması halinde, yasal müracaatın sonucunu beklemeksizin, ilgili üretim ve faaliyeti askıya alma ve müşteriden tazminat talep etme hakkımız saklıdır. Müşteri buna ilave olarak, tarafımıza sunulan belgeler ile ilgili üçüncü kişilerin herhangi bir hak iddiası halinde doğabilecek zararımızı karşılamayı kabul ve taahhüt eder.
 4. Numuneler ve test parçalarının maliyetleri ile bunların imalatı için gerekli üretim materyallerinin maliyetlerini fatura etme haklarımız saklıdır. Aksi kararlaştırılmadıkça, seri üretim için gerekli tüm materyallerin maliyetleri müşteriye faturalandırılacaktır. Üretim maliyetleri tamamen veya kısmen müşteri tarafından karşılanmış olsa dahi, üretim materyallerinin ve araçlarının mülkiyeti tarafımıza aittir.
 5. Verilen siparişlerde, tüm sipariş için malzemeleri temin etme ve derhal toplam sipariş miktarını üretme yetkimiz bulunmaktadır. Bu nedenle, siparişin kabulünden sonra müşterinin değişiklik talepleri, aksi kararlaştırılmadıkça, dikkate alınmamaktadır.

3. Performans Tanımı

 1. Teslime konu ürünün niteliği, kararlaştırılan özelliklere göre nihai olarak açıkça tanımlanmalıdır (Örneğin; özellikler, etiketler, onaylar, diğer bilgiler). Özel bir amaç veya belirli bir uygunluk için ve ancak açıkça yazılı olarak kararlaştırılması halinde garanti verilebilir; aksi halde uygunluk ve kullanım riski müşteriye aittir. Teslimin ve hizmetin açıkça belirtilenler dışındaki özellikleri ve diğer nitelikleri garanti edilmemektedir. Müşteri tarafından makul karşılanbilecek; renk, formül, tarif, süreç, ham madde kullanımı ve sipariş boyutları da dahil olmak üzere fiziksel ve kimyasal miktarlardan kaynaklanan olağan veya tekniksel anlamda zorunlu sapmalarla ilgili sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
 2. Teslim ürününün ayrıntıları (Örneğin; kataloglarda, ürün bilgisinde, elektronik ortamda veya etiketlerde belirtilen) genel bilgi ve deneyimimize dayanmakta olup bunlar sadece değerleri ve işaretleri göstermektedir. Bu ürün ayrıntıları ve açıkça belirtilen özellikler/amaçlar müşterinin kullanım amacına göre ürünü test etme ihtiyacını ortadan kaldırmaz.
 3. Ürünlerimizin kalitesi ve olası kullanımları ile ilgili detaylar, yazılı olarak açıkça belirtilmedikçe, hiçbir garanti içermez.

4. Teslim ve Teslim Süresi

 1. Teslimat tarihi; müşteri ile mutabakata varılmış olsa dahi, ancak taraflarca açıkça yazılı olarak kararlaştırılması durumunda bağlayıcıdır. Onaylanmış teslimat tarihi ürünlerin doğru, eksiksiz ve zamanında tedarik edilebilmesine bağlıdır. Son teslim tarihi, teslimata konu ürünlerin fabrikamızdan sevk edildiği veya müşteriye siparişin sevkiyata hazır olduğunun bildirildiği tarihtir. Müşterinin kendisine düşen, örneğin teknik bilgi, belge, onay, peşinat veya teminat vermek gibi yükümlülüklerini yerine getirmediği taktirde son teslim tarihinin varlığından söz edilemez.
 2. Teslimatı parçalar halinde yapma hakkımız bulunmaktadır.
 3. Mücbir sebepler, kontrolümüz dışında gelişen ve onaylanan siparişlerin yerine getirilmesini engelleyen diğer tüm olaylar söz konusu olduğunda bu olayların etkisi ortadan kalkana kadar teslim taahhüdümüz askıya alınır.
 4. Satılan ve ayıpsız ürünlerin iadesi kural olarak mümkün değildir.
 5. Müşterinin ödemelerini ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi, ödemelerini askıya alması, likidite sıkıntısı içine düşmesi, hakkında icra takibine başlanmış olması, iflas ve tasfiye prosedürlerinin işletilmiş olması, kendi iflasını istemiş olması hallerinde müşteri, gerekli teminatları sağlamadığı takdirde teslimatları derhal askıya alma ve mevcut sözleşmeleri feshetme hakkımız saklıdır.

5. Teminatlar

 1. Ticari ilişkimiz kapsamında, şarta bağlı ve ek alacaklarımız da dahil olmak üzere tüm alacaklarımız müşteri tarafından karşılanana kadar teslime konu tüm ürünlerin mülkiyeti tarafımıza aittir; tüm teslimler tek bir teslimat işlemi olarak kabul edilir. Mülkiyetin bu şekilde muhafaza kaydıyla teslimatı cari hesap alacaklarımızın teminatıdır. Yukarıda belirtilen şartlar gelecekteki alacaklarımız için de uygulanır.
 2. Müşteri yalnızca olağan işi kapsamında olmak kaydıyla satın aldığı ürünü yeniden satma veya işleme veya başka ürünlerle birleştirme veya karıştırmaya yetkilidir; bununla birlikte müşteri satın alınan ürün ile ilgili yeniden satma, işleme, karıştırma, birleştirme veya diğer nedenlerden kaynaklanan (özellikle garanti sözleşmesinden veya hukuka aykırı fiillerden) tüm alacak taleplerini karşılıklı olarak kararlaştırılan ve tüm vergiler dahil kesin fatura tutarı üzerinden bize temlik edecektir. İş ve malzemelere veya iş ve hizmetlere dayalı sözleşmelere bağlı olmasına rağmen ürünün satılmaması durumunda da aynı şey geçerlidir.
 3. Mülkiyetin muhafazasından kaynaklanan haklarımız, satın alınan ürünün diğer ürünlerle işlenmesinden, karıştırılmasından veya birleştirilmesinden dolayı oluşan yeni ürünlere de tam olarak uygulanır. Tüm bu süreç tarafımızca gerçekleştirildiğinden yeni ürünlerin de üreticisi sıfatına sahip olmaktayız. İşleme, karıştırma veya birleştirme sonucunda ortaya çıkan üründe üçüncü kişinin mülkiyet hakları sona ererse, bu ürünlerin gerçek değeri üzerinden hesaplanan oranda üçüncü kişi ile beraber ortak mülkiyet hakkı kazanılır. Birleştirme veya karıştırma sonucunda mülkiyet hakkımızın sona ermesi durumunda, müşteri derhal kendi mülkiyet hakkını ve/veya tarafımızca teslim edilen yeni stok veya ürünün beklenen haklarını fatura değeri üzerinden tarafımıza devredecek ve onları ücretsiz olarak bizim adımıza muhafaza edecektir.
 4. Müşteri, tarafımızca iptal edilmediği sürece, temlike rağmen, yeniden satıştan doğan alacakları tahsil etmeye yetkilidir. Müşteri ödemelerini zamanında yaptığı sürece alacak tahsilatını kendimiz yapmayacağız. Müşteri, ilk yazılı talebimiz üzerine, hem alacağın temliki borçlularını tarafımıza bildirmeye hem de borçlulara temlikname konusunda bildirimde bulunmaya zorunludur.
 5. Müşterinin ödemelerinde gecikme yaşaması, finansal durumun önemli şekilde kötüye gitmesi nedeniyle likidite sıkıntısı yaşaması veya sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, işbu sözleşmenin 5.2. maddesi uyarınca yeniden satış yetkisini ve temlik edilen alacakları tahsil etme yetkisini, derhal etkili olmak üzere, sonlandırma hakkımız bulunmaktadır. Müşterinin ödemelerini ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi, ödemelerini askıya alması, likidite sıkıntısı içine düşmesi, hakkında icra takibine başlanmış olması, iflas ve tasfiye prosedürlerinin işletilmiş olması, kendi iflasını istemiş olması, ortaklık yapısının değişmesi hallerinde müşteriye tanınmış olan yeniden satış yetkisi ve temlik edilen alacakları tahsil etme yetkisi kendiliğinden sona erer.
 6. Müşteri; mülkiyeti tarafımıza ait olan veya ortaklaşa sahip olduğumuz materyalleri bizim adımıza basiretli bir tacir olarak özen yükümlülüğüne uygun bir şekilde ücretsiz olarak muhafaza edecek ve bu materyalleri yangın, hırsızlık ve diğer genel risklere karşı sigorta ettirecektir.
 7. Mülkiyeti muhafaza kaydıyla teslim edilen ürünlerin müşteri tarafından teminat olarak rehin verilmesi veya devredilmesi yasaktır. Mülkiyet hakkımızın 3. kişilerce iptalinden veya herhangi bir ihlalinden önce müşteri durumu derhal tarafımıza bildirmekle ve mülkiyet hakkımızın varlığını hem bize hem de üçüncü kişilere yazılı olarak onaylamakla yükümlüdür. Bu nedenle yapılabilecek her türlü yasal işlemlere ilişkin giderler, dava lehimize sonuçlansa dahi, müşteri tarafından karşılanacaktır.
 8. Müşterinin sözleşmeyi ihlali halinde, özellikle ödemelerini geciktirmesi halinde, ürünleri geri alma hakkımız bulunmaktadır; müşteri bu durumda geri alım hakkımızın bulunduğunu önceden kabul eder. Geri alım sadece tarafımızca açıkça belirtilmesi halinde sözleşmenin feshi olarak kabul edilir. Geri almanın getirdiği tüm masraflar (özellikle nakliye masrafları) müşteriye aittir. Müşteri, ancak satın alma bedelini ve tüm masrafları ödemesi ve açıkça fesih bildiriminde bulunulmaması halinde geri alınan ürünlerin teslimini talep edebilir.
 9. Tarafımızca talep edilen teminat miktarı, alacak miktarımızdan daha az olamaz.

6. Fiyatlar ve Ödeme

 1. Fiyatlarımız tüm vergiler hariç ve Euro cinsinden olup fabrikada teslimler içindir.
 2. Hammaddeler, ücretler, enerji ve kontrolümüz dışındaki sair diğer masraflar ile ilgili öngörülemeyen değişiklik söz konusu olduğunda fiyatları yeniden belirleme hakkımız vardır. Parçalar halinde teslimat söz konusu olduğunda her teslimat için ayrı fatura düzenlenebilir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı takdirde teslimat tarihindeki fiyatlar uygulanır.
 3. Fatura bedeli, vadesinde ve indirim yapılmaksızın ödenir.
 4. Müşterinin fatura bedeline karşılık sunduğu çekleri, senetleri veya ödemeye ilişkin verdiği diğer taahhütleri kabul etme zorunluluğumuz yoktur; bunların kabulü her zaman inisiyatifimize bağlıdır.
 5. Ödeme tarihi, ödemenin tarafımıza ulaştığı veya banka hesabımıza yatırıldığı tarihtir. Müşterinin ödemede gecikmesi halinde, gecikme süresince faturada belirtilen aylık faiz tutarı oranında faiz talep hakkımız saklıdır. Bu hakkın kullanılması ek zarar tazminatı talep hakkımızı engellemez.
 6. Ayrıca, müşterinin ödemede gecikmesi durumunda; satış bedelinin ödenmeyen taksitlerini muaccel kılma veya müşteriye karşı takip eden teslimatları bu veya başkaca sözleşmelere bağlı olarak sadece peşin ödeme ya da teminat karşılığında yapma haklarımız saklıdır.
 7. Faturada belirtilen vade tarihine kadar yapılan ödemelere faiz işletilmez.
 8. Müşteri sadece iddialarının tarafımızca açıkça kabul edilmesi veya kesin hüküm verilmesi şartıyla ödemelerini durdurabilir veya mahsup edebilir.

7. Ayıp İddiaları

 1. Teslim edilen ürünlerdeki ayıplardan ancak aşağıdaki şartlar kapsamında sorumluluğumuz bulunmaktadır:
 2. Müşteri, Türk Ticaret Kanunu md. 23/1-c ve Türk Borçlar Kanunu 223. maddesi uyarınca ürünleri muayene etmekle yükümlüdür. Ürünün ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise müşteri iki gün içinde durumu tarafımıza ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse müşteri ürünü teslim aldıktan sonra sekiz gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda ürünün ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde tarafımıza ihbarla yükümlüdür.
 3. Teslim edilmiş ayıplı ürünün tamirinin ya da düzeltilmesinin müşteriden beklenilemeyeceği durumlarda, üretim (işleme veya yükleme) öncesi  ürünleri ayırma, ayıbı tamir etme veya ek teslimat yapma seçimlik haklarımız gündeme gelecektir. Bu durumu gerçekleştiremememiz veya başarısız olmamız halinde müşteri, sözleşmeyi bu kapsamda feshetme ve ürünleri bizim sorumluluğumuzda olmak kaydıyla iade etme hakkına sahiptir. Müşteri, acil durumlarda ve bizimle görüşerek kendisi veya üçüncü kişi aracılığıyla ayıbı giderebilir. Bu nedenle ortaya çıkan masraflar 8. madde uyarınca tarafımızca geri ödenecektir.
 4. Ayıbın sadece üretimin başlamasından sonra ortaya çıkması halinde, 7.2. madde uyarınca yükümlülükleri yerine getirmesine rağmen, müşteri sonraki işlerin ifasını (tercihimize göre yeniden çalışma veya ikame teslimat) talep edebilir.
 5. İkame teslimat durumunda müşteri talep üzerine ayıplı ürünü iade etmekle yükümlüdür.
 6. Sözleşmenin feshi veya satın alma bedelinin düşürülmesi ile ilgili talepler, ancak ayıbın makul bir süre içinde giderilememesi, ürün onarımının veya değişiminin makul olmayan harcamalar gerektirmesi şartıyla söz konusu olabilir. Bununla birlikte müşterinin, basit ayıplar olması durumunda sözleşmenin feshini talep hakkı bulunmamaktadır.
 7. Müşteri kabul etmediği ürünler ile ilgili, masrafları tarafımıza ait olmak ve talebimiz üzerine derhal ürünlerin tarafımızca incelenmesine imkan tanımalıdır. Kabul etmeme gerekçesinin makul olmadığı durumlarda, ulaşım ve inceleme masraflarını müşteriden talep etme hakkımız saklıdır.
 8. Müşteri veya üçüncü kişi tarafından; işletme, bakım ve kurulum talimatlarının gereği gibi yerine getirilmemesi, uygunsuz kullanım veya depolama, hatalı veya ihmalkâr kullanım veya montaj, doğal aşınma, yıpranma veya tahrifat nedeniyle ürünlerde meydana gelebilecek hasarlardan sorumluluğumuz bulunmamaktadır. 
 9. Zarar, tazminat ve masrafların iadesi ancak 8. maddeye göre talep edilebilir.
 10. Müşteri, yeni üretilenler hariç karşılıklı kabul üzerine sürekli kendisine teslim edilen ürünler için yukarıdaki haklardan yararlanamaz. 

8. Yükümlülükler

 1. Şirketimizin, çalışanlarımızın veya yardımcılarımızın kasıtlı veya ağır ihmali sonucu meydana gelen zararlardan, özellikle sözleşme öncesi kusur, yükümlülüklerin ihlali ve hukuka aykırı fiiller nedeniyle sorumluluğumuz bulunmaktadır.
 2. Yaşama, bedene veya sağlığa yönelik zararlarla ilgili, garanti veya sözleşmesel yükümlülüklerin esaslı ihlali halinde (Sözleşmenin ifası için gerekli yükümlülükler ve müşterinin sözleşmenin gereğince yerine getirileceğine dair inancı), ayrıca sıradan ihmaller nedeniyle sorumluluğumuz bulunmaktadır. Sözleşmeyle ilgili yükümlülüklerin ihlali durumunda sorumluluğumuz, ürünlerin türüne göre değişken ve doğrudan ortalama zararla sınırlıdır. Yukarıdaki şart, şirketimiz çalışanlarının ve yardımcılarının yükümlülüklerinin ihlali için de uygulanır.
 3. Satışa konu ürünler ile ilgili yalnızca Türkiye Cumhuriyeti yasal mevzuatı uyarınca üçüncü kişilerin teslimat tarihinde geçerli ve yürürlükte olan fikri ve sınai mülkiyet haklarının bulunması ve ürünlerin kararlaştırılan şekilde kullanımının bu hakları ihlal etmesi koşuluyla ve ihlal ölçüsünde sorumluluğumuz bulunmaktadır.  Ancak, müşteri tarafından sunulan çizimler, modeller, açıklamalar veya diğer bilgi veya belgeler uyarınca üretim yapmış olmamız ve bu yüzden üretilen ürünler ile ilgili herhangi bir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlalini bilmememiz veya bilmemizin gerekmediği hallerde sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu durumda müşteri, üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edilmediğini ve edilmeyeceğini, üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali yönündeki mevcut ve muhtemel ve bilebileceği iddialar konusunda gecikmeksizin bizi bilgilendirmeyi, üçüncü kişilerin iddialarından bizi korumayı, oluşan tüm zarar ve masrafları karşılamayı kabul ve taahhüt eder.
 4. Ürünlerin teslimini müteakip ürünlerin ambalajı üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden itibaren ve/veya kullanım ve/veya depolama koşullarına uygun şekilde muhafaza edilmeyen ürünler için ayıp iddiasında bulunulamaz.
 5. Fiyat indirimi ve sözleşmeyi fesih hakkına ilişkin talepler ifa talebinin zaman aşımına uğraması nedeniyle kabul edilemez.

9. Yasal ve Düzenleyici Mevzuata Uygunluk, Tazminat

 1. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, müşteri, yürürlükteki yasal ve düzenleyici mevzuata (ithalat, nakliye/sevkiyat, depolama, ihracat, yeniden satış/dağıtım, uygulama ve malların kullanımı ile ilgili şartlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) uymakla yükümlüdür. Müşteri; ithalat, nakliye/sevkiyat, depolama, ihracat, yeniden satış/dağıtım, uygulama ve malların kullanımı ile ilgili yükümlülükler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yürürlükteki tüm mevzuat, kayıt, bilgi ve/veya bildirim yükümlülüklerine uygunluğunu, bu yükümlülükler hakkında tam olarak bilgi sahibi olmayı ve bunlardan haberdar olmayı kabul ve taahhüt eder. Müşteri, ticari ilişkimiz süresince yürürlükteki tüm yasal ve düzenleyici mevzuata uygun davranmayı ve bu yükümlülüğün ihlaline bağlı olarak zarara uğramamamızı sağlamayı veya uğradığımız zararı tazmin etmeyi garanti eder.
 2. Müşteri her koşulda aşağıdaki işlemlerden kaçınmayı taahhüt eder:
  • AB düzenlemeleri ve ABD ihraç kontrol yasa ve düzenlemelerinde bulunan ve diğer tüm yaptırım listelerinde belirtilen kişi, kuruluş veya kurumlarla ilgili işlemler
  • Ambargo uygulanmış ülkeleri içeren yasadışı işlemler
  • İzne tabi işlemlerden olmasına rağmen izin alınmamış işlemler (özellikle ihracat izinleri)
  • Nükleer, biyolojik veya kimyasal silahlarla ilgili işlemler veya diğer herhangi bir askeri teçhizatın nihai kullanımıyla ilgili izne tabi olan ancak izin alınmamış işlemler.
 3. Biz sadece dış ticaret kanununa ilişkin, örneğin dış ticaret kanununda tanımlanan imtiyazsız menşei ve ticari faturalarımızdaki gümrük tarife numarası gibi konular ile ilgili bilgi sağlayacağız. İmtiyazlı menşeiyi belirten uzun vadeli tedarikçi beyanı tarafımızca düzenlenmez. Ürünlerin ithalatı imtiyazsız menşeiye bağlıdır. Bu tür menşei beyanı gümrük vergisi faydalarından yararlanmayı sağlamaz.

10. İfa Yeri ve Yargı Yetkisi, Diğer Hükümler

 1. Müşteri, işbu sözleşme ilişkisinden doğan hak ve alacaklarını ancak önceden yazılı onayımızı almak koşuluyla devir ve temlik edebilir.
 2. Ticari ilişkiden kaynaklanan, özellikle teslimatlarımızla ilgili, tüm iddialarda teslimatın yapıldığı yer ifa yeri olarak kabul edilir.
 3. İşbu sözleşmeden doğabilecek tüm ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. Bu yetki aynı zamanda sözleşmenin kuruluşu ve geçerliliği ile ilgili ihtilaflarda da uygulanacaktır. Bununla birlikte, müşterinin bulunduğu yer mahkemesine ve icra müdürlüklerine başvurma hakkımız da saklıdır. Ayrıca, müşterinin bulunduğu yer Türkiye sınırları dışındaysa İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi’ne başvurma hakkımız da bulunmaktadır. Bu durumda tahkim, Türk Hukuku uyarınca Türkçe dilinde ve İstanbul’da uygulanacak, hakem kararı kesin ve bağlayıcı olacaktır.
 4. Müşterilerimizle olan ticari ilişkilerimizde yalnızca Türk Hukuku uygulanacaktır. C.I.S.G. ve diğer uluşlararası sözleşmeler uygulanmayacaktır.
Bize ulaşın

24 saat içinde yanıt alacaksınız.

Bize ulaştığınız için teşekkür ederiz. En kısa sürede size dönüş yapacağız.

Bir hata oluştu. Lütfen terkar deneyin.