News

อุตสาหกรรมสีเขียว

25. February 2019

อุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัท คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับใบรับรอง Green Industry ออกให้ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นมา

อุตสาหกรรมสีเขียว...เป็นการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นอีกหนึ่งนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องการให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีความสอดคล้องกับศักยภาพ และความเป็นไปได้ของระบบนิเวศ รวมทั้งความผาสุขของสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ คือ “อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน”

อุตสาหกรรมสีเขียวแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยปัจจุบัน คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (ประเทศไทย) ได้รับใบประกาศในระดับ 2 คือ ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือ การดําเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สําเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

อุตสาหกรรมสีเขียวสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากรผ่านการประหยัดพลังงาน วัสดุและน้ำ และลดการปล่อยมลพิษ สิ่งนี้เป็นการลดต้นทุนพลังงานและทรัพยากรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและธรรมชาติ เราสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมุ่งหวังให้คนใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นร่วมกับเรา ๆ มองเห็นว่า ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ควรให้ความสำคัญ และคำนึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ลูกค้าของเราสามารถใช้ประโยชน์จากการเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวของเรา ช่วยสนับสนุนธุรกิจของท่านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น มีความยินดีและภาคภูมิใจที่ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว นั่นหมายถึงว่า เราได้ช่วยส่งเสริมชุมชนให้ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมให้กับลูกหลานของเรา