News

ISO21469

28. June 2018

ISO21469

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เป็นหนึ่งในบริษัทแรก ๆ ของยุโรป และเป็นอันดับแรกของทวีปอเมริกาเหนือที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO21469 สารหล่อลื่นฟู้ดเกรด อาทิ จาระบีฟู้ดเกรด (Food Grade Grease) น้ำมันหล่อลื่นฟู้ดเกรดพิเศษ (Food…

ISO21469 เป็นมาตรฐานระดับสากล สำหรับควบคุมสารหล่อลื่นที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม มาตรฐานฉบับนี้เป็นมาตรฐานที่เข้มงวดสำหรับสารหล่อลื่น H1ที่ใช้งานกับเครื่องจักรในการผลิตอาหาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตสารหล่อลื่นกลุ่ม H1 มีความถูกต้องตามความต้องการทางด้านสุขวิทยา(Hygiene Requirement) ทั้งในส่วนวัตถุดิบในการผลิตสารหล่อลื่นกลุ่ม H1 และกระบวนการผลิตของสารหล่อลื่นกลุ่ม H1 คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เป็นหนึ่งในบริษัทแรก ๆ ของยุโรป และเป็นอันดับแรกของทวีปอเมริกาเหนือที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO21469

ภายใต้มาตรฐาน ISO21469 ทุกประเด็นการผลิตของสารหล่อลื่นกลุ่ม H1 ถูกนำมาพิจารณาทั้งหมด รวมถึงผู้ผลิตสารหล่อลื่นก็ได้ถูกประเมินผลด้วย ไม่เพียงแต่ส่วนผสมและวัตถุดิบของสารหล่อลื่นที่ต้องถูกตรวจสอบ กระบวนการผลิตสารหล่อลื่น การบรรจุ และการจัดเก็บ ทั้งหมดก็ต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดเช่นกัน เพื่อให้แน่ใจว่าสารหล่อลื่นกลุ่ม H1 ไม่ถูกปนเปื้อนกับสารอื่น ๆ เช่นสารทำความสะอาด หรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ของสารหล่อลื่นกลุ่ม H1 ก็ถูกควบคุมด้วยเช่นกัน

เนื่องจาก ISO21469 ได้ครอบคลุมวัฏจักรการผลิตทั้งหมดของสารหล่อลื่นกลุ่ม H1 ผู้ผลิตสารหล่อลื่นจึงต้องถูกตรวจสอบทุกแง่มุมเพื่อวิเคราะห์ด้านสุขวิทยา(Hygiene) รวมถึงการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นกลุ่ม H1 และการให้คำแนะนำการใช้งานให้แก่ผู้ใช้สารหล่อลื่นกลุ่ม H1 อย่างเหมาะสม “เราสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานสารหล่อลื่นกลุ่ม H1 ที่สามารถให้ประโยชน์ได้มากกว่าเรื่อง Food Safety ทั้งหมดนี้ ได้รวมถึงการใช้งานที่ปลอดภัย มีกระบวนการจัดการ และการจัดเก็บสารหล่อลื่นกลุ่ม H1ที่ถูกต้อง ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าได้เลือกใช้สารหล่อลื่นกลุ่ม H1ที่ถูกต้องและใช้ในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไป ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงในด้าน Food Safety น้อยลงและนำไปสู่ความคุ้มค่าที่มากกว่าด้านความปลอดภัยของอาหาร” กล่าวโดย Jesus Diaz, Market Manager Food Industry ของ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น