News

EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group)

17. May 2018

EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group)

ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตอย่างปลอดภัย คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น สนับสนุนความปลอดภัยของอาหารโดยเป็นสมาชิกของ EHEDG

ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยผู้บริโภค ความเชื่อมั่นที่สำคัญส่วนหนึ่งมาจากการผลิตที่ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่มีสุขอนามัยที่ดีจากการใช้สารหล่อลื่น และจะทำอย่างไรเพื่อให้ผู้ผลิตมั่นใจได้ว่า ได้ใช้สารหล่อลื่นที่ปลอดภัย โรงงานผลิตสารหล่อลื่นคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้รับการรับรองมตรฐานจาก ISO21469 สำหรับการผลิตสารหล่อลื่นที่ได้รับมาตรฐาน H1 นอกจากนี้ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ยังได้ยกระดับความปลอดภัยของอาหารโดยบริษัท เป็นสมาชิกขององค์กร EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group) ขณะที่ การเป็นพันธมิตรสำหรับผู้ผลิตเครื่องจักรและอุตสาหกรรมผู้ประกอบการ EHEDG สนับสนุนให้มีการออกแบบทุกพื้นที่การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารให้มีสุขอนามัย สารหล่อลื่น จึงเป็นส่วนจำเป็นที่ถูกพิจารณา สำหรับการประกอบเครื่องจักร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญทำให้ ผู้ชำนาญของ EHEDG ได้ออกแบบข้อกำหนดและระเบียบ ฉบับที่ 23 (Guidline – Document 23) ISO21469 ข้อกำหนดและระเบียบของ EHEDG ได้อธิบายการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องอย่างถูกสุขลักษณะและใช้สำหรับผู้ผลิตสารหล่อลื่น H1 และได้รวมถึงวิธีใช้เครื่องจักรในการผลิตหรือส่วนประกอบของเครื่องจักรที่จำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่น H1 EHEDG ได้แนะนำสารหล่อลื่นกลุ่ม H1เป็นกลุ่มพิเศษ สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร มีหลายครั้งที่ผู้ใช้งานอาจจะรู้และ/หรือไม่รู้ จึงได้นำสารหล่อลื่นกลุ่ม H2 มาใช้ในการผลิต ซึ่งจริงๆ แล้วสารหล่อลื่นH1 ต่างหากที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องใช้ อาจเป็นเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือความเข้าใจพื้นฐานที่ผิดๆ เกี่ยวกับการใช้งานสารH1 มาเปรียบเทียบกับสาร H2 ถึงอย่างไรก็ตาม ความคล้ายคลึงกันของทั้ง 2 กลุ่ม และขณะที่ อาจเป็นเพราะยอมรับได้ของการใช้งานสาร H2 อย่างไรก็ตาม EHEDG ไม่สนับสนุนให้มีการใช้งานแทนกัน เพราะอาจมีโอกาสในบางกรณีที่จะทำให้เกิดอันตราย (เป็นพิษ) คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ทำให้ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มใช้สารหล่อลื่น H1 และทำให้สมบูรณ์มากขึ้น โดยการนำเสนอบริการพิเศษที่เรียกว่า KlüberEfficiencySupport ซึ่งประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ในการใช้งานสารหล่อลื่น และการบริหารการใช้งานสารหล่อลื่น รวมถึงการจัดทำโครงสร้างสารหล่อลื่น การใช้งานสารหล่อลื่นอย่างเหมาะสม และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่ออุตสาหกรรมอาหาร