News

KlüberEfficiencySupport

17. May 2018

KlüberEfficiencySupport

KlüberEfficiencySupport ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้อาหารและปกป้องทรัพยากรที่มีคุณค่า

สารหล่อลื่นในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับจุดที่ใช้งานแล้ว การจัดการกับสารหล่อลื่นได้อย่างเหมาะสมก็ถือเป็นส่วนสำคัญสำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ต้องการการจัดการอย่างพิถีพิถัน เช่นในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป สารหล่อลื่นที่ใช้จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด ด้วยเหตุนี้ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นชนิดพิเศษที่หลากหลาย และการบริการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้ บริการ KlüberEfficiencySupport ยังสามารถช่วยท่านประหยัดทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท เช่น พลังงาน และน้ำ ทำให้ต้นทุนในการปฎิบัติการลดลง KlüberEfficiencySupport คือผู้ให้คำปรึกษา และบริการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งจะให้ประโยชน์ที่มากเกินกว่าเรื่องของสารหล่อลื่น ผู้เชี่ยวชาญด้าน Tribology ของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้ใช้สารหล่อลื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจ่ายสารหล่อลื่นในโรงงาน ซึ่งรวมไปถึงบริการอย่างเช่น การพัฒนาแผนการเติมสารหล่อลื่น การทำความสะอาดและ การเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น การตรวจสอบสารหล่อลื่นทั่วไป และการตรวจวิเคราะห์สารหล่อลื่น ซึ่งบริการทั้งหมดนี้เพื่อวัตถุประสงค์ให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่นคือ การออกแบบการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับกระบวนการแปรรูปอาหารในแต่ละสายการผลิต นอกจากความรู้พื้นฐานด้าน Tribology และข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติน้ำมัน และจาระบีแล้ว คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ยังเน้นการฝึกอบรมเรื่องการหล่อลื่นในเครื่องจักรที่ปฎิบัติการในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวกการหล่อลื่น การตรวจสอบ และบำรุงรักษา การใข้สารหล่อลื่น food grade ที่ถูกต้อง และการป้องการข้อผิดพลาดทั่วไป เช่น การใช้สารหล่อลื่นมากเกินความจำเป็น หรือการใช้สารหล่อลื่นไม่เพียงพอ