News

New lubricant foam for food-processing industry

10. May 2018

New lubricant foam for food-processing industry

Klüberfoam Spray

Klüberfoam Spray เป็นนวัตกรรมของสารหล่อลื่นชนิดพิเศษ ซึ่งได้รวมเอาความยอดเยี่ยมของคุณสมบัติการหล่อลื่นของสารหล่อลื่นชนิดน้ำมันสังเคราะห์กับความโดดเด่นของคุณสมบัติการทำงานของโฟม ผลที่ได้จากการรวมตัวกันของทั้งน้ำมันสังเคราะห์และโฟมนี้ทำให้ได้การหล่อลื่นที่ดีน้ำมันมีการแทรกซึมได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพในจุดที่ต้องการการหล่อลื่นแม้ในพื้นที่เล็กๆ คุณสมบัติที่สำคัญของโฟมคือการยึดเกาะที่ดี ซึ่งช่วยปกป้องการหยดจากจุดที่ต้องการการหล่อลื่น น้ำมันที่อยู่ในรูปของโฟมจะแทรกซึมเข้าอย่างต่อเนื่อง และด้วยสีขาวของโฟม ทำให้มองเห็นจุดหล่อลื่นด้วยโฟมได้อย่างชัดเจน โฟมชนิดใหม่นี้จะสามารถทำให้มั่นใจได้ว่า สารหล่อลื่นอยู่ในจุดที่ต้องการหล่อลื่นได้และไม่มีการหยดทิ้งเลอะเทอะ ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดการใช้สารหล่อลื่นมากเกินความจำเป็น For more information www.klueber.com