News

Energy Efficiency

October 16. 2018

Energy Efficiency

เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติด้วย KlüberEnergy

หนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทยที่มีแนวโน้มไปได้ดีในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ อุตสาหกรรมแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เราเป็นผู้ผลิตสารหล่อลื่นเกรดพิเศษจากประเทศเยอรมนี ซึ่งมีสารหล่อลื่นเกรดพิเศษมากกว่า 2,000 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถรองรับทุกอุตสาหกรรมรวมถึงอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติที่เรามีสารหล่อลื่อเกรดพิเศษเพื่อรองรับอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะ และมีผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมให้แก่สารหล่อลื่นเกรดพิเศษอย่างไม่หยุดยั้ง ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัท คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกับหนึ่งในบริษัทผู้นำอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุตสาหกรรมแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติส่งออกรายใหญ่ของประเทศไทย โดยทางบริษัท ฯ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพิ่มผลผลิตและลดความกังวลในการทำงาน คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้นำเสนอแนวทางการลดพลังงานให้กับเครื่องจักรด้วยวิธีการ “เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน” หรือ “Energy Efficiency” ซึ่งเป็นการนำสารหล่อลื่นชนิดพิเศษของ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น มาใช้แทนสารหล่อลื่นเดิม เมื่อใช้สารหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นภายในชิ้นส่วนเครื่องจักรจะลดน้อยลงและทำให้โหลดหรือไฟที่ต้องใช้ลดลง พลังงานที่จ่ายให้กับมอเตอร์ไฟฟ้า หรือ เครื่องจักรต้นกำลังจะมีค่าลดลง โดยงานที่ได้ยังมีค่าเท่าเดิม ประสิทธิภาพจึงมากขึ้น คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ Klübertherm CH 2-260 ซึ่งเป็นน้ำมันเกรดพิเศษของบริษัท ฯ เพื่อใช้กับเครื่อง MDF, Brand Siemplekamp Press ในขั้นตอนของการเก็บข้อมูลจนกระทั่งเสร็จสิ้น ได้ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน โดยโครงการทดลองนี้ ได้ทำการทดลองใน Line การผลิตแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติที่ความหนา 16 ม.ม. ซึ่งแต่เดิมใช้สารหล่อลื่นของคู่แข่งอยู่ ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากเสร็จสิ้นการทำโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน” หรือ “Energy Efficiency” คือ เมื่อเราได้นำเสนอสารหล่อลื่นเกรดพิเศษ Klübertherm CH 2-260 ทำให้การใช้งานสารหล่อลื่นลดลง คิดเป็น 18.7% สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 8.7% และคิดเป็นมูลค่าการประหยัดการใช้ไฟที่ประมาณ 140,000 บาท/ปี ทั้งนี้เมื่อทำงานร่วมกับการปรับแต่งเครื่องจักรแล้วสามารถเพิ่มผลผลิตได้อีก 18.8% เมื่อเทียบกับก่อนการทดลอง จากผลลัพธ์ข้างต้น จะเห็นได้ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานโดยใช้สารหล่อลื่นเกรดพิเศษที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นสิ่งที่หลายคนเคยได้ยินแต่ยังคาดไม่ถึงว่าจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับโครงการประหยัดพลังงานแบบอื่นๆ นอกจากนี้ เราได้มีการทำงานบริการเพิ่มเติมได้แก่ KlüberMonitor ซึ่งสามารถช่วยวิเคราะห์ระบบหล่อลื่นจากคราบน้ำมัน (Tissue Test) และผลวิเคราะห์การใช้น้ำมันโซ่ ที่ช่วยบอกได้ว่า สารหล่อลื่น มีความพอเพียงและกระจายตัวทั่วถึงพื้นผิวหรือไม่ ซึ่งอาศัยการประเมินจากผู้ชำนาญการของบริษัท โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน” (Energy Efficiency) เป็นโครงการที่เราสามารถร่วมกันช่วยพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจของพวกเราทุกคนได้ในที่สุด หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจร่วมทำโครงการลดพลังงานด้วยวิธีการ “เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน” หรือ “Energy Efficiency” ท่านสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ +66 (0) 2 792 2888 เยี่ยมชมเวปไซด์ : https://www.klueber.com/th/th/profilepage