Nyheter

Det går att minimera risken för kontaminering från mineraloljekolväten (MOSH och MOAH) i lösningsmedel – med rätt samarbetspartner.

20. August 2017

Det går att minimera risken för kontaminering från mineraloljekolväten (MOSH och MOAH) i lösningsmedel – med rätt samarbetspartner.

Klüber Lubrications globala expertteam inom livsmedelsbranschen har tagit fram ett servicepaket som kan hjälpa kunderna med problemet, från tribologisk analys till riskbedömning, från lösningsmedelsgranskning till…

Mineraloljor kan tränga in i livsmedelskedjan genom produktionsprocessen och via hjälpmedel inom processen, t.ex. smörjmedel som används i produktionen och vid förpackning av livsmedel. Beståndsdelar från mineraloljor som de kemiska sammansättningarna MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons, mineraloljor med mättade kolväten) och MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons, mineraloljor med aromatiska kolväten), bör inte hamna i människokroppen, inte ens i mycket små mängder. De inte bara ackumuleras i kroppens vävnad och skapar skadeverkningar i levern, utan misstänks också ha cancerogena effekter. EU efterfrågar därför strängare kontroller vid övervakning av mineraloljor med kolväten i mat samt i material och artiklar som kommer i kontakt med livsmedel.

Detta krav har nyligen orsakat viss osäkerhet bland livsmedelstillverkare, eftersom rapporter om fynd av MOSH/MOAH kan ge negativa effekter, t.ex. dyra återkallanden samt skada företagets rykte.

Från tribologiexperten Klüber Lubrication har detta problem länge påtalats. Vi uppfyller redan den högsta hygieniska standarden, enligt rekommendationerna från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

Klüber Lubrications globala expertteam för livsmedelsindustrin har tagit fram ett omfattande servicepaket i ämnet för att stödja kunderna, från tribologisk analys till riskbedömning, från lösningsmedelsgranskning till utbildning.

”En fördel med vår beprövade metod är det faktum att även mycket små mängder smörjmedel räcker för att uppnå önskad smörjeffekt. Detta gäller dock bara om rätt sorts smörjmedel används och smörjningen utförs korrekt”, säger Paolo Spolaore, marknadschef för livsmedelsbranschen på Klüber Lubrication. ”Man kan nämligen inte ens med högsta hygieniska standard utesluta kontaminering eller korskontaminering från substanserna under produktion, transport och lagring, genom läckage, förångning eller ventilation. Vidare kan väl utförd service, t.ex. regelbundna tillståndsanalyser vara till hjälp att identifiera eller eliminera kontamineringsrisker i ett tidigt skede.”

Då bedömning av MOH (mineraloljekolväten) i mat är ett så komplext ämne finns det just nu inga standardiserade analyser och inga lagstadgade gränser för MOH i mat i Europa. Det tyska departementet för mat och lantbruk (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – BMEL) arbetar på att lagstifta gränsvärden för migrering genom förpackningar. Man har diskuterat värden på maximalt 2 mg MOSH/kg mat och 0,5 mg MOAH/kg mat.

Sådana analyser utförs typiskt med onlinesystem för kromatografi (HPLC-GC/FID). Gränserna för detekteringsvärdena är starkt beroende på MOH-fördelningen och typen av prov. I t.ex. prov med högt oljeinnehåll begränsas detekteringen till cirka 5 mg MOH/kg mat medan det i torra prover kan observeras 0,1–0,5 mg/kg.

”Samarbetet med Klüber Lubrication, som stärks av relationen med globala originaltillverkare (OEM) gör att livsmedelsproducenter kan vara säkra på att få högklassiga smörjmedel, övervakning av samtliga aktiviteter, utbildning av personal och sist men inte minst ökad produktivitet och minskade kostnader.”