Novosti

Moguće je minimalizovati rizik od MOSH i MOAH kontaminacije iz maziva – uz pomoć pravog partnera.

May 15. 2017

Moguće je minimalizovati rizik od MOSH i MOAH kontaminacije iz maziva – uz pomoć pravog partnera.

Klüber Lubrication je za prehrambenu industriju razvio paket usluga sa ciljem da podrži klijente od tribološke analize, preko procene rizika i nadzora maziva, sve do potrebnih obuka.

Mineralna ulja na razne načine mogu da dospeju u prehrambene proizvode, između ostalog i tokom samog procesa proizvodnje i preko pri tome primenjenih pomoćnih sredstava, uključujući i maziva, koja se upotrebjavau prilikom proizvodnje prehrambenih proizvoda i njihovih pakovanja. Mineralna ulja kao što su hemijska jedinjenja MOSH (mineralna ulja na bazi zasičenih ugljovodonika) i MOAH (mineralna ulja na bazi aromatičnih ugljovodonika) ne bi smela da dospeju u ljudsko telo, pa čak ni u najmanjim količinama: Pod jedan mogu da se nagomilaju u tkivu i oštete jetru. Pod dva nije moguće isključiti kancerogeni potencijal tih materija. Upravo iz tog razloga EU zahteva strožiju kontrolu prilikom nadzora mineralnih ulja na bazi ugljovodonika (MOH) kod prehrambenih proizvoda, kao i kod materijala i predmeta, koji su namenjeni za kontakt sa prehrambenim proizvodima.

Trenutno je ovaj zahtev izazvao priličnu uzbunu među proizvođačima prehrambenih proizvoda. Izveštaji o MOSH-/MOAH-nalazima mogu za sobom povući negativne posledice, kao što su skupu povraćaji robe i trajno oštećenje imidža nekog preduzeća.

Tribološki specijalista Klüber Lubrication se već dugo vremena bavi ovom temom i ispunjava najstrožije higijenske standarde po pitanju bezbednosti prehrambenih proizvoda koji se preporučuju, a koje nalažu nadležne evropske službe.

Globalni tim stručnjaka za prehrambenu industriju iz Klüber Lubrication razvio je paket usluga sa ciljem da podrži klijente u tim segmentima - od tribološke analize, preko procene rizika i nadzora maziva, sve do potrebnih obuka.

„Prednosti naše proverene metode se sastoje u tome, da su već i najmanje količine maziva dovoljne za postizanje željenog efekta podmazivanja. Međutim, to važi samo ako je izvršen pravi izbor maziva i najoptimalnije upravljanje procesom podmazivanja“, objašnjava Paolo Spolaore, Market Manager Food Industry u Klüber Lubrication. „Jer čak i uz pridržavanje najviših higijenskih standarda nije moguće isključiti kontaminaciju ili posrednu kontaminaciju ovim supstancama u toku proizvodnje, transporta ili skladištenja usled curenja, isparavanja, gubitka usled kondenzacije ili putem ventilacije. Izuzetno kvalitetni servisi, kao što su redovne analize nadzora stanja, mogu doprineti da se rizik od kontaminacije blagovremeno uoči, odn. otkloni.“

Usled kompleksnosti odredbe o sadržajima MOH-a u prehrambenim proizvodima trenutno u Evropi na raspolaganju nema ni standardizovanog analitičkog postupka, niti zakonom definisanih graničnih vrednosti o sadržaju MOH-a u prehrambenim proizvodima. Savezno ministarstvo za ishranu i poljoprivredu (BMEL) trenutno izrađuje granične vrednosti prelaska sa materijala za pakovanje. Prema nacrtu uredbe Ministarstva sa pakovanja ne bi smelo da pređe sa pakovanja više od 2 mg MOSH i 0,5 mg MOAH na jedan kilogram prehrambenog proizvoda.

Po pravilu se takve analize obavljaju putem hromatografije (HPLC-GC/FID) uz online konekciju. Granica detekcije veoma zavisi od MOH-raspodele i vrste uzorka. Kod uzoraka sa visokim sadržajem ulja granica detekcije se nalazi na oko 5 mg MOH po kilogramu prehrambenog proizvoda, dok je naprotiv kod suvih uzoraka ta granica u opsegu od 0,1–0,5 mg po kilogramu prehrambenog proizvoda.

„Zahvaljujući saradnji sa Klüber Lubrication i njegovom globalnom mrežom OEM proizvođača, omogućeno je proizvođačima prehrambenih proizvoda da vrše podmazivanja u skladu sa najnovijim dostignućima tehnike, da kontrolišu sve aktivnosti, obučavaju saradnike i na kraju krajeva takođe da povećaju efikasnost proizvodnje i smanje troškove.“