Spójna klasyfikacja oraz oznakowanie chemikaliów na całym świecie

Już w 1992 r. ponad 150 krajów uzgodniło globalny zharmonizowany system (GHS) klasyfikacji i oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin. Ma on na celu zapewnienie spójnego postępowania z niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami na całym świecie.

Klasyfikacja chemikaliów w ramach GHS

Podstawą tego systemu jest tak zwany GHS ONZ, który jest zaleceniem Organizacji Narodów Zjednoczonych i który musi być wdrażany przez poszczególne państwa. Komisja Europejska wprowadziła GHS zgodnie z rozporządzeniem CLP (Classification, Labelling and Packaging) w styczniu 2009 roku.

Zgodnie z tym rozporządzeniem CLP, wymogi dotyczące klasyfikacji i oznakowania muszą być wdrożone od grudnia 2010 roku dla substancji, a od czerwca 2015 roku dla mieszanin. Wszystkim substancjom i mieszaninom przypisane są klasy i kategorie zagrożeń oraz oznakowane odpowiednimi symbolami zagrożeń.

oznaczenia substancji niebezpiecznych

Standaryzacja definicji i kryteriów zagrożeń umożliwi spójną klasyfikację i oznakowanie niebezpiecznych substancji i mieszanin na całym świecie.

Klüber Lubrication pozostaje w ścisłym kontakcie ze swoimi dostawcami surowców, aby uzyskiwać aktualne informacje i uzupełniać właściwą klasyfikację swoich produktów. GHS zapewnia wspólne zrozumienie zagrożeń chemicznych, aby uczynić postępowanie z substancjami bezpieczniejszymi, ułatwić globalny przepływ towarów i osiągnąć następujące ulepszenia:

  • Skuteczniejsza ochrona zdrowia i środowiska dzięki znormalizowanym kryteriom
  • Prostsze zarządzanie chemikaliami dzięki znormalizowanym zasadom mającym zastosowanie do wszystkich krajów
  • Koniec z rozróżnieniem między zarządzaniem substancjami niebezpiecznymi a zarządzaniem towarami niebezpiecznymi w transporcie
  • Standaryzacja specyficznych dla danego kraju przepisów dotyczących oznakowania i kart charakterystyki materiału

Skontaktuj się z nami

Czekamy na wiadomość!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.