Klüber Lubrication. Eksperti juaj global për lubrifikantë speciale.

Zgjidhjet tribologjike janë pasioni ynë. Përfitoni nga zhvillimet tona të orientuara drejt së ardhmes dhe lubrifikantët tanë të specializuara. Partneri ynë i autorizuar do t'ju këshillojë në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe është në kontakt të ngushtë me ne, në mënyrë që asnjë pyetje të mos mbetet pa përgjigje.

Zgjidhjet tribologjike janë pasioni ynë. Përfitoni nga zhvillimet tona të orientuara drejt së ardhmes dhe lubrifikantët tanë të specializuara. Partneri ynë i autorizuar do t'ju këshillojë në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe është në kontakt të ngushtë me ne, në mënyrë që asnjë pyetje të mos mbetet pa përgjigje.

Lubrifikimi Klüber ofron rreth 2,000 lubrifikantë të ndryshëm të specializuara, të cilët shpesh zhvillohen dhe prodhohen në përputhje me kërkesat e veçanta të klientit. Qëllimi ynë është të krijojmë së bashku me klientët tanë, lubrifikantë të rinj të specializuar madje edhe më efikas, ekonomik dhe të përshtatshëm me mjedisin.

Punonjësit tanë, kujdesen që me këshillat e tyre të kualifikuara, të orientuara drejt klientit dhe shërbimet e gjera, të sigurojnë që Lubrifikimi Klüber të gëzojë një reputacion të jashtëzakonshëm si një partner i industrisë dhe tregtisë.

Ne gjithashtu kemi të njëjtin kujdes kur zgjedhim partnerët tanë të autorizuar. Ata veprojnë sipas vlerave tona, janë në kontakt të ngushtë me ne dhe marrin trajnime të vazhdueshme nga ne.

play_arrow

Në Shqipëri do të mbështeteni nga:

ABT SHA
Rr. Kryezjarr, Zona
kadastrale Nr. 2296
Nr Pasurie 61/10/5
3000 Elbasan
Albania

Phone: +355 67/605 905 9
Go to: www.abt-sha.al

Interested to learn more?

Please complete this form.