Aktuality

TRIBOLOGICKÁ ŘEŠENÍ PRO CHEMICKÝ PRŮMYSL

05. June 2014

TRIBOLOGICKÁ ŘEŠENÍ PRO CHEMICKÝ PRŮMYSL

Vysoce výkonná maziva a specifické služby lze účinně kombinovat k dosažení měřitelné a trvale zvýšené spolehlivosti a účinnosti chemických výrobních procesů.

Ať už ve farmaceutickém nebo kosmetickém průmyslu, při výrobě plastů nebo v jiných odvětvích chemického průmyslu je výběr maziva pro dané výrobní procesy a podmínky vždy zásadním úkolem. Nejčastějšími kritérii, které musí být dodrženy, patří teplotní stabilita a odolnost proti působení médií - mazivo se nesmí rozkládat, když je vystaveno vysokým teplotám a působení chemikálií. Vysoce kvalitní mazivo používané ve správné aplikaci ale nabízí více. Tribologická řešení přizpůsobená specifickým požadavkům procesů v chemickém průmyslu se ukázala jako osvědčená pro vyšší účinnost a spolehlivost, jakož i pro snížení spotřeby energie.

Vysoká odolnost proti působení agresivních médií

Provozní podmínky v chemickém průmyslu jsou komplexním oborem. Mezi problémy, s nimiž se zde lze setkat, patří extrémní teploty a riziko reakce mezi procesními chemikáliemi a ostatními látkami. Plynný chlor nebo procesní plyny, které obsahují například kyselinu chlorovodíkovou, mají tendenci korodovat kluzná ložiska ve šroubových kompresorech. To je důvod, proč některé kompresorové oleje byly vyvinuty speciálně pro kyselé procesní plyny - obsahují speciální přísady chránící naolejované povrchy ložisek proti korodujícímu účinku těchto plynů. Kluzná ložiska dopravníkových pásů, např. pro dopravu anorganických solí, mohou být také vystavena působení agresivních látek, které se uvolní ze solí působením vzdušné vlhkosti a mohou vznikat výpary sloučenin síry. Tyto výpary potom mají tendenci korodovat povrchy kluzných ložisek a rozkládají plastická maziva pro mazání ložisek. V takovýchto aplikacích se osvědčilo používání hybridních plastických maziv, která nabízejí lepší odolnost vůči působení médií než plastická maziva na bázi ropného oleje, protože jejich základové oleje obsahují ester nebo PAO, ale také oleje na bázi PFPE. Složení těchto hybridních plastických maziv proto spojuje know-how dostupné pro tradiční maziva na bázi uhlovodíků s výhodami maziv na bázi PFPE, čímž tak nabízí to nejlepší z obou produktových skupin.

Zcela využijte nabízený potenciál

Přechod z maziv na bázi ropného oleje na syntetická maziva může přinést rychlé zlepšení, přičemž potenciál pro další výhody je obrovský. Na základě systematického přístupu k identifikaci a následné realizaci potenciálu pro optimalizaci výrobních procesů byl vyvinut společností Klüber Lubrication - specialistou na mazání a tribologii, program s názvem KlüberEfficiencySupport. V rámci tohoto programu jsou řešení přizpůsobená specifickým poměrům diskutována a vyvíjena společně s uživateli. Tato řešení zahrnují mnohem více než jen doporučení maziv. Ve skutečnosti program kombinuje vysoce kvalitní produkty se službami, jako jsou konzultace, čištění a kontroly, jakož i měření a vyhodnocování dosažených úspor. Výsledkem je vyšší efektivita v dlouhodobém horizontu a měřitelné snížení spotřeby energie a provozních nákladů.

Vysoce výkonná maziva v kombinaci s profesionálními službami mohou vést ke značným úsporám energie

Snížení nákladů na energie - příklad z praxe

Chemický průmysl je jedním z odvětví s nejvyšší spotřebou elektřiny a plynu, zde se ukazuje značný potenciál pro úspory energie a zdrojů. Například v případě jedné velké převodovky provozované v chemickém závodě v Brazílii bylo dosaženo snížení spotřeby o 2 300 MWh, což představovalo úspory více než 200 000 eur ročně. Této úspory bylo dosaženo přechodem z ropného oleje na vysoce výkonné syntetické mazivo, které bylo vhodné pro použití u dané aplikace a to právě v kombinaci s profesionálními službami. Syntetické mazivo bylo vybráno po důkladné analýze používání převodovky a vykazuje optimalizované tření a stupně viskozity, což samo o sobě vedlo k významným úsporám energie, protože tato vícestupňová převodovka byla několik metrů dlouhá. Kromě toho tento přechod pomohl odstranit značné vibrace v převodovce a kolem ní, což umožnilo další úspory energie. Na základě snížené tvorby pěny se navíc zvýšila účinnost převodovky. Změna maziva byl taktéž podpořena profesionálními službami v podobě čištění a bezpečnostních opatření. Celý proces včetně získaných výsledků byl komplexně zdokumentován.

Služby související s mazivem

Všechny služby společnosti Klüber Lubrication jsou zaměřeny na dlouhodobé zlepšení příslušného tribologického systému. To zahrnuje pravidelné a průběžné sledování stavu maziva a tribologického systému, které jsou rozhodující pro spolehlivý provoz strojů a zařízení. Odborníci společnosti Klüber Lubrication analyzují oleje, plastická maziva a mazané díly, aby odhalili případné nežádoucí vlivy, např. kontaminantů. Zařízení komplexního zkušebního oddělení společnosti jsou používána k tomu, aby namodelovala chování maziva v třecím místě za extrémních podmínek, aniž by byly stroje nebo procesy vystaveny nežádoucím rizikům. Výsledky jsou pak kombinovány s výsledky profesionální analýzy povrchů a materiálů a to za účelem jednoznačných doporučení týkajících se intervalů údržby a optimalizace tribosystému.

Jak mazací oleje, tak plastická maziva a mazané díly jsou analyzovány

Přechodem z jednoduchého plastického maziva na bázi ropného oleje na vysoce kvalitní plastické mazivo BARRIERTA L 55/2 byly intervaly údržby pro valivá ložiska v lopatkových sušičkách (provozní teplota 150 °C), prodlouženy ze dvou roků na čtyři a to díky vynikající teplotní stabilitě produktu. Valivá ložiska v granulačních zařízeních používaných pro výrobu sírových peletek v rafinériích jsou vystavena podobně vysokým provozním teplotám. Při použití pro jiné, vysoce viskózní produkty, mohou být tato zařízení vystavena pracovním teplotám až 300 °C. Pro aplikace s vyšší teplotou než 260 °C společnost Klüber Lubrication vyvinula perfluorované mazivo Klüberalfa HPX 93-1202.

Koncept KlüberComp Lube Technology pro maximální požadavky na převodovky

Také pro převodové oleje je produktové portfolio nabízené společností Klüber Lubrication doplněno o specifické služby. Kromě komplexního posouzení všech součástí převodovky, tj. ozubených kol a zubů, valivých ložisek a těsnění, zahrnuje koncept Comp Lube Technology také konzultace a služby přímo u zákazníka. Tyto služby mohou pomoci optimalizovat procesní podmínky, prodloužit intervaly údržby a snížit spotřebu energie. Koncept KlüberComp Lube Technology představuje komplexní balíček služeb a speciálních maziv pro převody, které mohou být přizpůsobeny individuálním požadavkům zákazníků z chemického průmyslu.

Autoři:
Alexander Dörner, rozvoj servisních aktivit, Klüber Lubrication
Helga Thomas, marketingová ředitelka pro farmaceutický a chemický průmysl, Klüber Lubrication