Aktuality

Speciální maziva vyvinutá pro těžební průmysl a průmysl výroby cementu

23. May 2014

Speciální maziva vyvinutá pro těžební průmysl a průmysl výroby cementu

Jakým náročným provozním podmínkám musí čelit speciální maziva v cementárnách a v těžebním průmyslu? Vysoké tlaky, rázová zatížení, vibrace, extrémní teploty a jejich změny, časté a nepředpokládané přerušení výroby, ...

... provoz za nízkých rychlostí - to vše klade vysoké nároky na používaná maziva v tomto tržním segmentu. Kromě toho jsou také většinou všechny strojní díly vystaveny vysokým koncentracím prachu a nečistot v okolním prostředí. 

Je zřejmé, že za takovýchto složitých provozních podmínek správný typ maziva hraje zásadní roli. Vysoce účinná speciální maziva připravená podle požadavků průmyslu výroby cementu mohou významně přispět ke zvýšení objemu výroby a také k provozní spolehlivosti, přičemž zároveň výrazně snižují náklady na údržbu a opravy.


Výběr správného maziva

Otevřené a uzavřené převody jsou důležitými konstrukčními prvky, které je nutné uvážit v provozu cementáren a to jak z hlediska provozní spolehlivosti tak potencionálního snížení nákladů. Na jedné straně pro velké otevřené pohony vyvinula společnost Klüber Lubrication transparentní adhezní maziva, která v porovnání s konvenčními černými mazivy obsahujícími grafit nabízejí jasné výhody a jsou již úspěšně používána po celém světě pro otevřené pohony pracující za vysokých i nízkých rychlostí. Na druhou stranu jsou např. jednou z alternativ pro uzavřené převody maziva na bázi polyglykolového oleje, která se mohou použít pro výrazné zvýšení stupně energetické účinnosti, čímž dochází ke snížení provozních nákladů. Právě při rozhodování o budoucím mazivu je tedy důležité vzít v úvahu různé aspekty pro nalezení toho nejúčinnějšího a cenově výhodného řešení pro dané třecí místo. Z tohoto důvodu je nutné uvážit:

  • Celý tribologický systém včetně základního tělesa (např. ozubený věnec), protikusu (např. pastorek), použité látky mezi součástmi (mazivo) a okolních médií (např. prach, okolní podmínky, atd.)       
  • Další ovlivňující parametry, jako je například stav převodu, provozní teplota, rychlost, vibrace, atd.

Tento výčet faktorů se netýká pouze výrobců (prvovýrobců) dílů a zařízení pro výrobu cementu, ale také např. jejich provozovatelů. Implementace výše uvedeného postupu vede k výraznému snížení nákladů na údržbu a opravy prováděné provozovateli cementáren za podpory aplikačních techniků a specialistů v oblasti tribologie.

Transparentní adhezní maziva

V současnosti je stále mnoho ozubených věnců mazáno černými adhezními mazivy s obsahem grafitu, která provozovatelé znají po mnoho roků a která jsou považována za nejlepší standardní maziva pro tento druh použití. Na základě této dlouhé tradice není mnoho provozovatelů ochotno přejít na transparentní maziva a argumentují tím, že nejsou tak účinná kvůli nepřítomnosti pevných částic, ačkoliv výhody transparentních maziv jsou velmi přesvědčivé:

  • Transparentní maziva jsou vhodná pro všechny druhy mazacích systémů pro otevřené převody a neucpávají ani systém, ani jeho součásti (trysky, potrubí, atd.), protože neobsahují pevné částice
  • Transparentní maziva se osvědčila jak v pohonech pro mlýny, tak pro pece, jsou vhodná pro aplikace za vysokých i nízkých rychlostí a teplot
  • Je možné výrazně snížit používaná množství maziva - přibližně o 30 až 50 % - někdy i více vzhledem ke stavu pohonu.

Protože tloušťka filmu maziva přesahuje tloušťku konvenčních maziv, jsou třecí plochy optimálně oddělené a je dosaženo jemnějšího záběru (výrazné snížení vibrací a teploty boků zubů za provozu). Protože je film maziva transparentní, je také samozřejmě jednodušší a bezpečnější udržovat a kontrolovat stav boků zubů v záběru.

  • Pohon je čistší, pohodlněji se dá vyčistit a lépe udržovat
  • Méně častá a snadnější údržba na základě nižší spotřeby maziva
  • Snížení nákladů na skladování a požadovanou skladovací plochu
  • V součtu je provoz účinnější a ekonomičtější.

Protože výrobci velkých ozubených převodů a provozovatelé cementáren vyžadují delší životnost převodů, méně prostojů a údržby, je budoucnost provozních maziv "transparentní". Tyto nejmodernější kapaliny kombinované se správnou profesionální podporou, například ve formě technického a obchodního předprodejního a poprodejního servisu (monitorování nákladů, přesné nastavení aplikovaných množství, časové intervaly, atd.), přesvědčují stále více provozovatelů, aby postupně nahradili černá adhezní maziva.

Syntetické oleje

Také uzavřené převody hrají v cementárnách stále větší roli. Zde se také uplatňuje obecný požadavek průmyslu na vyšší výkony při snížených provozních nákladech - převody musí přenášet stále vyšší výkony a zároveň mít delší životnost a méně prostojů. Protože byl v mnoha případech vyčerpán potenciál konstrukčního řešení ložisek, zubů převodů, hřídelí a těsnění, hrají zde speciální maziva opět  důležitou roli.

Uzavřené převody jsou zpravidla mazány vysoce kvalitními aditivovanými ropnými oleji, které vyhovují všem požadavkům z hlediska tlakové únosnosti, odolnosti proti působení vysokých a nízkých rychlostí a teplot, pokud byl převod navržen správně. S rostoucími požadavky na výkon však ropné oleje dosahují hranic svých možností a to zejména v případě jejich teplotní odolnosti. Proto je právě v takových případech nutné používat oleje s vyšší viskozitou nebo kapalná plastická maziva s aditivy EP/AW.

Pokud je riziko zadření obzvláště vysoké, je tendence používat syntetické oleje, například na bázi polyalfaolefínů (PAO) nebo polyglykolů (PG). Polyalfaolefíny jsou mísitelné s ropnými oleji a v porovnání s nimi prodlužují intervaly pro výměnu oleje přibližně na trojnásobek. Polyglykoly, které nejsou mísitelné s ropnými oleji, prodlužují intervaly pro výměnu oleje dokonce pětinásobně a zvyšují účinnost uzavřených převodů až o 10 %. Používáním těchto olejů dochází k výraznému snížení provozních nákladů.