Новини

Идентифицираме проблемите със смазването на утрешния ден още днес

27. май 2020

Идентифицираме проблемите със смазването на утрешния ден още днес

Откриването на новата ни лаборатория е още една стъпка напред към подобряване на качеството на анализите на употребяваните масла и греси при нашите клиенти.

Джон К. е мениджър по поддръжката във вятърна ферма, където вятърните турбини работят денонощно. Неговите отговорности са свързани с намаляване до минимум на непредвидените престои вследствие на износването на компоненти в съоръжението. Целта му е да оптимизира производството на енергия и да минимизира дейностите по поддръжката и разходите. За него планирането напред означава да се разпознаят възможни щети, преди действително да настъпят. Ето защо той редовно възлага на Klüber Lubrication анализ на смазочните материали.

В новата ни международна лаборатория в Италия можем да извършваме висококачествени анализи както на масла, така и на греси (не са много лабораториите, които са в състояние да анализират греси) дори по-ефективно. Освен специалните анализи предлагаме на нашите клиенти и стандартни анализи, например на лагерни греси във вятърни електроцентрали, и предоставяме информация за тяхното текущо състояние. По този начин полезният живот на смазочния материал може да бъде удължен, а рискът от повреда на компонента – намален.

Нашият анализ включва данни за текущото състояние на греста, напр. външен вид, вискозитет на срязване, съдържание на вода по Карл Фишер, инфрачервена спектроскопия и много други параметри. Всеки от тези тестове има специфичен фокус: Визуалната оценка помага да се идентифицира нехомогенността в структурата на греста, специфични натоварвания, проявяващи се в интензивни промени в цвета и масивно замърсяване с влакна или абразивни частици. Вискозитетът на срязване осигурява информация за физическата консистенция на смазочния материал и следователно смазочните му свойства за съответното приложение. Съдържанието на вода служи за определяне на замърсяването от околната среда с потенциално корозивно вещество. Инфрачервената спектроскопия ясно показва химическото изменение на греста, причинена от разграждане на добавки, окисляване, загуба на базово масло или замърсяване с чужди вещества. Не на последно място се използва рентгенов флуоресцентен анализ за получаване на ясна оценка на износването. Въз основа на тези лабораторни данни нашите експерти по смазочни материали превеждат стойностите в лесен за четене от клиента отчет и заявяват дали смазочният материал е годен или не за по-нататъшна употреба. В допълнение към отчета предлагаме специализирана и персонализирана консултантска услуга.

По този начин информираме Джон К. за състоянието на смазочния материал, т.е.: Съдържа ли смазочният материал замърсители и евентуално откъде идват? Лагерите износени ли са и евентуално на какво се дължи това? Съдържа ли греста чужди вещества и, ако да, какви? Нашите експерти по смазочните материали помагат също и за определяне на оптималното количество смазочен материал с цел предотвратяване на излишното или недостатъчно смазване. Освен това консултрат клиентите относно интервалите и методите на смазване.

Високите стандарти за качество, които прилагаме за нашите анализи, и експертният опит на нашите специалисти, базиращи се на няколко десетилетия опит, гарантират, че клиентите като Джон К. ще получат задълбочени и добре документирани препоръки, което ще направи работното им ежедневие по-спокойно.

За допълнителна информация се свържете с локалния партньор на Klüber.