Списък на забранените вещества

Веществата, които имат силно въздействие върху хората и околната среда, са класифицирани от REACH като вещества, пораждащи сериозно безпокойство. Като отговорен производител, ангажиран с устойчивостта, Klüber Lubrication прави всичко възможно и избира суровини, които дори отговарят на строгите изисквания на Freudenberg Group.

Веществата, пораждащи много загриженост (SVHC) са химични съединения, показващи свойства, които съгласно Регламента REACH могат да имат сериозни последици за човешкото здраве и околната среда. Такива вещества подлежат на специални изисквания за одобрение и информация. Идентифицираните до момента вещества са записани от Европейската агенция по химикали (ECHA) в нейния списък SVHC съгл. към член 59, параграф 1  от Регламента REACH. Освен това, непрекъснатият план за действие на Общността (CoRAP) поддържа и актуализира списък с вещества с определени опасни свойства, които трябва да бъдат оценени в рамките на три години.

Суровини, подбрани по строги критерии

Нашият ангажимент да предлагаме еко-съвместими специални смазочни материали надхвърля това: Ние използваме изключително суровини, които отговарят на високите стандарти за безопасност, определени от Freudenberg Group, за да защитим хората и околната среда. Тези критерии за безопасност забраняват значително повече вещества, отколкото е предвидено в закона.

За допълнителна информация, предоставена от ECHA за вещества, пораждащи сериозно безпокойство, щракнете тук.

Свържете се с нас

Искате ли да научите повече за веществата, съдържащи се в смазочните материали? Вашият контакт с Klüber Lubrication ще се радва да ви предостави подробности.

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.