REACH – по-голяма безопасност за хората и околната среда

С REACH европейското законодателство за химическите вещества задава стандарти за използването на химическите вещества и оттам на специалните смазочни материали. Това засяга голям брой производствени компании.

REACH – more safety for people and the environment

В Klüber Lubrication поддържаме тези стандарти и сме превърнали последователното прилагане на регламента REACH в неразделна част от ежедневната си дейност. Предвид нашата отговорност като производител целта ни е не само да изпълняваме, но и да надвишаваме нормативните изисквания.

REACH (Регламент ЕО 1907/2006) е новият европейски регламент за регистрация, оценка и разрешаване на химикали, който е в сила от 2007 г. Целта на регламента е да осигури оптимална защита на хората и околната среда. Поради това само вещества, които отговарят на тези изисквания, могат да се произвеждат, внасят или използват в Европа. Освен това производителите и вносителите са задължени да събират данни за веществата, да оценяват потенциалните рискове за здравето и околната среда и да информират потребителите за необходимите мерки за безопасност в подробен информационен лист за безопасност (SDS).

REACH не е нов. От средата на 2013 г. всички вещества, от които се произвеждат повече от 100 тона годишно, трябва да изпълняват изискванията на REACH. От юни 2018 г. всички вещества, от които се произвежда повече от един тон годишно, трябва да бъдат обхванати от регламента. Klüber Lubrication изпълнява ролята на потребител надолу по веригата и гарантира, че всички използвани суровини, а следователно и предлагани специални смазочни материали, отговарят на действащите нормативни изисквания.

REACH е част от нашите управленски цели

Klüber Lubrication подкрепя регламента REACH и непрекъснато изпълнява неговите разпоредби. Нашата корпоративна философия, както и тази на нашата компания майка Freudenberg, е да действаме отговорно. Поради това нашата цел е да надвишим тези изисквания, когато това е технически и икономически приложимо. Нашата Организация за управление на съответствието на материалите поддържа тясно сътрудничество с производителите и вносителите на суровини, за да получава непрекъснато информация за промените, за да се гарантира снабдяването и постоянно високо качество за нашите специални смазочни материали.

Свържете се с нас

За запитвания за индивидуални продукти се обърнете към Вашия специалист за контакт.

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.