Информация, свързана с безопасността

Дали веществата представляват заплаха за хората или околната среда в много случаи зависи от това дали се използват правилно. Поради това Klüber Lubrication предоставя подробни информационни листове за безопасност за информиране на потребителите относно правилната употреба на веществата в съответствие с изискванията на REACH, CLP и GHS.

Safety Data Sheets and the labelling of chemicals

Информационните листове за безопасност (SDS) са важен елемент от закона за химичните вещества. Те съдържат подробна информация за съответствието с REACH, както и характеристиките на веществата. Освен това описват възможните рискове и дават съвети за работа, съхранение и транспортиране на веществата, както и за мерките в случай на пожар или изтичане.

От 1 юни 2015 г. смесите трябва да бъдат етикетирани в съответствие с изискванията CLP (Класифициране, етикетиране и опаковане) в информационните листове за безопасност. Тази система за оценяване е прилагането на европейско ниво на „Глобалната хармонизирана система" (GHS) за етикетирането на смазочните материали и има за цел да гарантира съгласувана работа с опасни вещества и смеси в цял свят. Съгласно CLP всички вещества и смеси присвояват класове на опасност и категории на опасност и се етикетират със съответните символи за опасност. За да се удовлетворят изискванията на регламента CLP, веществата в смесите трябва да бъдат описани по различен начин и понякога по-подробно от преди.

Информационните листове за безопасност отговарят на стандарт CLP/GHS

Всички наши информационни листове за безопасност за европейския пазар отговорят на изискванията на регламентите REACH и CLP. Потребителите извън Европейския съюз получават информационни листове за безопасност в съответствие със стандарта GHS на собствената им страна. Освен това информационните листове за безопасност редовно се преразглеждат, за да се приведат в съответствие с действащото законодателство. Освен това информираме потребителите веднага щом получим нова информация, която може да се отнася за мерките за управление на риска за конкретна смазка.

При появяване на нови данни по отношение на веществата и техните употреби, информационните листове за безопасност подлежат на изменение. Новите версии на информационния лист за безопасност са добра възможност за нашите клиенти да прегледат безопасното прилагане на смазочните материали и да го коригират, ако е необходимо.

Разширен информационен лист за безопасност

Регламент CLP (1272/2008/EC) предвижда информационните листове за безопасност да бъдат допълнени с оценка на експозицията. В тези „разширени информационни листове за безопасност" (eSDS) са описани сценариите на експозиция за всички идентифицирани употреби на веществата и са изброени мерки за минимизиране на риска. До момента ECHA не е издала правила за разширените MSDS по отношение на смеси, каквито са повечето смазочни материали. Нашата организация за управление на съответствието на материалите ще въведе всички нови правни изисквания своевременно.

Допълнителна информация и интересни линкове

Изискванията, на които трябва да отговарят информационните листове за безопасност съгласно REACH, са описани в член 31 от регламента REACH, както и в анекс II.

Отговори на често задаваните въпроси относно информационните листове за безопасност можете да намерите тук:

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.