Последователно класифициране и етикетиране на химичните вещества в цял свят

Още през 1992 г. повече от 150 държави приеха Глобална хармонизирана система (GHS) за класификация и етикетиране на опасни вещества и смеси. Целта е да се гарантира последователна работа с опасните вещества и смеси в цял свят.

GHS Registration of chemicals

В основата на тази система е т.нар. GHS на ООН, който представлява препоръка на ООН и трябва да се прилага от отделните страни. Европейската комисия въведе GHS в изпълнение на Регламента CLP (Класифициране, етикетиране и опаковане) през януари 2009 г.

Съгласно регламента CLP изискванията за класифициране и етикетиране трябваше да започнат да се прилагат за вещества от декември 2010 г., а от юни 2015 г. - за смеси. Всички вещества и смеси присвояват класове на опасност и категории на опасност и се етикетират със съответните символи за опасност.

labelling of dangerous substances

Стандартизираните дефиниции и критерии за опасност ще позволят последователно класифициране и етикетиране на опасните вещества и смеси в цял свят.

Klüber Lubrication поддържа тесни контакти със производителите на суровини, за да получава актуална информация и да допълва точната класификация на продуктите си. GHS осигурява общо разбиране за химическите опасности, за да направи работата с веществата по-безопасна, да улесни глобалния поток на стоки и за да се постигнат следните подобрения:

  • По-добро опазване на здравето и околната среда чрез стандартизирани критерии
  • По-просто управление на химичните вещества чрез стандартизирани правила, които се прилагат за всички страни
  • Вече не се прави диференциране между управление на опасните вещества и управление на опасните стоки за транспортиране
  • Стандартизиране на специфичните за отделните страни разпоредби за етикетиране и информационни листи за безопасност

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.