Устойчивост и етични стандарти

Ние в Klüber Lubrication имаме ясни и неподлежащи на разискване изисквания за отговорно поведение спрямо човечеството и околната среда. Тези изисквания имат своите корени в нашите етични стандарти и покриват различни измерения, в това число социални, здравни, свързани с безопасността, екологични и икономически аспекти. Нашите етични стандарти се базират основно на международни споразумения и принципи, като Всеобща декларация за правата на човека, Насоки на Международната организация на труда и Глобален договор на ООН. Тези стандарти са не само обвързващи за нас, но и основата на това как работим с нашите доставчици.

Значението на етичните стандарти за доставчиците

Спазването на нашите етични стандарти е предпоставка за получаването на одобрение като доставчик на Klüber Lubrication. Тези стандарти не подлежат на преговори и формират гръбнака на бизнес отношенията. Очакваме нашите доставчици да споделят същите високи стандарти и ценности, с които ние самите сме се обвързали.

Нашите етични стандарти за доставчици

Оценка Ecovadis като част от нашето управление на риска

В съответствие с нашата обвързаност с устойчивото развитие и етичния сорсинг, си запазваме правото допълнително да оценяваме нашите доставчици чрез Ecovadis. Това оценяване ни позволява по-добре да разберем социалното и екологично въздействие на нашата верига за доставки и да гарантираме, че нашите доставчици отговарят на нашите стандарти. Това е важна стъпка в нашия процес за оценка на риска, за да гарантираме, че нашите бизнес партньори споделят нашите ценности и принципи.

Вашето участи е оценката по Ecovadis

Когато Ви поканим да вземете участие в оценяване по Ecovadis, очакваме да участвате активно. Вашето сътрудничество е съществено за гарантиране, че нашата верига на доставките е етична и устойчива. Моля, разберете, че отказването на участие може да доведе до прекратяване на бизнес отношенията ни. Гледаме на това като на споделена отговорност между нашата компания и нашите доставчици, за да гарантираме положително въздействие върху хората и околната среда.

За повече информация относно оценяването Ecovadis натиснете тук.

Отговорност и прозрачност: докладване на нередности

Насърчаваме нашите служители, доставчици, клиенти и други заинтересовани лица да докладват подозрения или нередно поведение. Това ще помогне за защитаване на нашите ценности и за гарантиране, че действаме с почтеност и прозрачност като организация. За повече информация се свържете със Службата по етика на нашето дружество-майка Freudenberg.

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.